ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ผู้บริหารสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > ผู้บริหารและคณะกรรมการ > ผู้บริหารสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
ดร. อรรณพ นพรัตน์ ผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุณยพัต สุภานิช รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและโรงงานต้นแบบ
นางโสภิดา บุญเอนกทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการเทคโนโลยีและบริการวิชาการ

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560