ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > ผู้บริหารและคณะกรรมการ > ผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
ดร.วิชัย เอี่ยมสินวัฒนา ผู้อำนวยการ
นายนิสิต สิทธิธรรม รักษาการหัวหน้าฝ่ายสื่อสารและโทรคมนาคม
นางสาวเรืองอุไร เพียกขุนทด หัวหน้าฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์
นางสาวนพรัตน์ รุ่งพราน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบ
นายชัชวาล ศิริพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม
นางไพเราะ ธนลัทธพงศ์ เลขานุการสำนักคอมพิวเตอร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2559