ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > ผู้บริหารและคณะกรรมการ > ผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
ดร.วิชัย เอี่ยมสินวัฒนา ผู้อำนวยการ
นายนิสิต สิทธิธรรม รองผู้อำนวยการ
นางสาวเรืองอุไร เพียกขุนทด เลขานุการ / รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์
นางสาวนพรัตน์ รุ่งพราน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบ
นายชัชวาล ศิริพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม
นายตรีธวัฒน์ ทิพัฒน์นารานัน หัวหน้าฝ่ายสื่อสารและโทรคมนาคม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2561