ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ผู้บริหารสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > ผู้บริหารและคณะกรรมการ > ผู้บริหารสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม
นางสาวอนุสรา มีชัย รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา และประธานหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ป.ตรี)

ดร.สุภชัย

วงศ์บุณย์ยง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและกิจการต่างประเทศ
ดร.ปิติวุฒญ์ ธีรกิตติกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา

ดร.สุริยา

นัฎสุภัคพงศ์ ประธานหลักสูตรวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ป.โท-เอก)
ดร.ปราการเกียรติ ยังคง ประธานหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยี (ป.โท)
ดร.อรพดี จูฉิม รองประธานหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ป.ตรี)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560