ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ผู้บริหารสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > ผู้บริหารและคณะกรรมการ > ผู้บริหารสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และประธานหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ป.ตรี)

ดร.สุภชัย

วงศ์บุณย์ยง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและกิจการต่างประเทศ
ดร.ปิติวุฒญ์ ธีรกิตติกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา

ดร.สุริยา

นัฎสุภัคพงศ์ ประธานหลักสูตรวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ป.โท-เอก)
ดร.ปราการเกียรติ ยังคง ประธานหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยี (ป.โท)
ดร.อรพดี จูฉิม รองประธานหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ป.ตรี)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2559