ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ผู้บริหารสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > ผู้บริหารและคณะกรรมการ > ผู้บริหารสำนักวิจัยและบริหารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิ บุรณจันทร์ ผู้อำนวยการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายเกษมศักดิ์ ศรีธาราธร ที่ปรึกษาด้านบริหารงานสำนักงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรชัย สนิทใจ หัวหน้าศูนย์วิศวกรรมอุณหภาพ
นางรุ่งนภา เตาทองนันตสิน เลขานุการสำนักงานผู้อำนวยการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2559