ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ผู้บริหารสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > ผู้บริหารและคณะกรรมการ > ผู้บริหารสำนักวิจัยและบริหารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ เอนก ศิริพานิชกร ผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิษฎา บุญญาอรุณเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชัย สุจิวรกุล ที่ปรึกษาฝ่ายบริการอุตสาหกรรม
ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ชินณะราศรี ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิ บุรณจันทร์ รักษาการหัวหน้าศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรทัต พึ่งอ้น รักษาการหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีซ่อมบำรุงรักษา
นายจิรพันธุ์ เนื่องจากนิล รักษาการหัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการเพื่อชุมชนและสังคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล รักษาการหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์
ดร.วรวิทย์ โกสลาทิพย์ รักษาการหัวหน้าศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.บวรโชค ผู้พัฒน์ รักษาการหัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรมการเชื่อม
ดร.นครินทร์ สัทธรรมนุวงศ์ รักษาการหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการจราจรและขนส่ง
รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาผลิตภาพอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรชัย สนิทใจ รักษาการหัวหน้าศูนย์วิศวกรรมอุณหภาพ
นายองศา ศักดิ์ทอง รักษาการหัวหน้าศูนย์รับรองระบบมาตรฐานนานาชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุทัต บุญประมุข รักษาการหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและฟื้นฟู
รองศาสตราจารย์ ดร.ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ รักษาการหัวหน้าศูนย์ความปลอดภัยอาหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ รักษาการหัวหน้าศูนย์การศึกษาด้านการสื่อสารและการบริการครบวงจร
นางรุ่งนภา เตาทองนันตสิน เลขานุการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2561