ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ผู้บริหารสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
:: หน้าหลัก > เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > ผู้บริหารและคณะกรรมการ > ผู้บริหารสำนักวิจัยและบริหารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์เอนก ศิริพานิชกร ผู้อำนวยการ
นายเกษมศักดิ์ ศรีธาราธร ที่ปรึกษาด้านบริหารงานสำนักงาน
รองศาสตราจารย์ ดร. ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย สนิทใจ หัวหน้าศูนย์วิศวกรรมอุณหภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ รักษาการหัวหน้าศูนย์การศึกษาด้านการสื่อสารและการบริการครบวงจร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิธิ บุรณจันทร์ รักษาการหัวหน้าศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
รองศาสตราจารย์ ดร.ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ รักษาการหัวหน้าศูนย์ความปลอดภัยอาหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล รักษาการหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรทัต พึ่งอ้น รักษาการหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีซ่อมบำรุง
ดร.วรวิทย์ โกสลาทิพย์ รักษาการหัวหน้าศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจริญ สุนทราวาณิชย์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาผลิตภาพอุตสาหกรรม
นายองศา ศักดิ์ทอง รักษาการหัวหน้าศูนย์รับรองระบบมาตรฐานนานาชาติ
นายจิระพันธุ์ เนื่องจากนิล
รองศาสตราจารย์ ดร.บวรโชค ผู้พัฒน์ รักษาการหัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรมการเชื่อม
ดร.นครินทร์ สัทธรรมนุวงศ์ รักษาการหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการจราจรและขนส่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย สนิทใจ รักษาการหัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์วิศวกรรมอุณหภาพ
นางรุ่งนภา เตาทองนันตสิน เลขานุการสำนักงานผู้อำนวยการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560