ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ทุนระดับบัณฑิตศึกษา
:: หน้าหลัก > การสมัครเข้าศึกษา > ทุนการศึกษา > ทุนระดับบัณฑิตศึกษา

ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ และนักศึกษาปัจจุบัน

ทุนจากบริษัทและผู้มีจิตอันเป็นกุศลต่าง ๆ

"Give man a fish and you feed him for a day. Teach man to fish and you feed him for a lifetime." - Chinese Proverb

การให้ทุนการศึกษานับเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่เพราะเป็นกุศลทานที่ไม่มีที่สิ้นสุด เนื่องจากผู้ได้รับทุนจะได้นำเอาความรู้ที่ได้ ไปประกอบสัมมาอาชีพเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ทุนการศึกษานี้เป็นกลุ่มที่ได้จากบริษัท ห้างร้าน และผู้มีจิตอันเป็นกุศลต่างๆเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แต่มีผลการเรียนดีและความประพฤติดีโดยในแต่ละปี มหาวิทยาลัยได้รับเงินบริจาคมากกว่า 200 ทุน

ทุนจ้างงานนักศึกษา

ทุนจ้างงานนักศึกษาเป็นกลไกลหนึ่งในการพัฒนานักศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เป็นการฝึกทักษะทางสังคมสร้างความรับผิดชอบและเป็นการหารายได้พิเศษสำหรับนักศึกษา ซึ่งแต่ละภาคการศึกษา มจธ. มีทุนจ้างงานนักศึกษาจำนวนมาก ซึ่งผู้รับทุนจะต้องทำงานในหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยโดยงานทุนการศึกษา มจธ. มี Web Portal เพื่อเป็นสื่อกลางให้กับทั้งนักศึกษาที่ต้องการจะหางาน และหน่วยงานที่ต้องการให้นักศึกษาไปช่วยงานที่ website : http://www.kmutt.ac.th/financialaid

ทุนจ้างงานผู้ช่วยวิจัย

การที่ มจธ. เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของประเทศจึงเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าถึงงานวิจัยตั้งแต่การศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อสร้างเสริมทักษะการทำงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นการสร้างความรับผิดชอบและให้มีฉันทะในการเรียน เนื่องจากจะได้มีโอกาสเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านการปฏิวัติจริงอย่างเข้มข้น และนักศึกษายังใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ โดยผู้รับทุนจะต้องทำงานในกลุ่มวิจัยต่างๆภายในมหาลัยและมีค่าตอบแทนจำนวนภาคการศึกษาละ 20,000 บาท

ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า

มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีปณิธานแน่วแน่ในการสร้างความรู้สร้างคนเก่งและดี เพื่อออกสู่สังคมมหาวิทยาลัยฯ จึงได้จัดตั้งทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเชิงรุก ให้ได้ผู้ที่มีความสามารถที่เป็นเลิศในด้านต่างๆทั้งด้านวิชาการดีเด่น และความสามารถเฉพาะด้านได้แก่ กีฬา ผู้นำ ศิลปวัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และผู้ที่ได้รับทุนอันสูงเกียรตินี้จะเป็นผู้นำการ เปลี่ยนแปลง(Change Agent)ในสังคมนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย โดยให้การสนับสนุนตามระยะเวลาการศึกษา ที่ระบุไว้ในหลักสูตรภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด นอกจากนั้น นักศึกษากลุ่มนี้ยังสามารถรับการสนับสนุน ทุนการศึกษา เจียระไนเพชรเพื่อพัฒนาตนเองผ่านกิจกรรมด้านต่าง ๆ อีกด้วย

นักศึกษาระดับปริญญาตรี

  • ค่าลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรที่ศึกษา
  • ค่าครองชีพเดือนละ 4,000 บาท
  • ค่าอุปกรณ์การศึกษาแรกเข้า 30,000 บาท
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย ทุนละ 50,000 บาท

ทุนการศึกษาธรรมรักษา

การสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนับว่าเป็นการลงทุนที่มีความสำคัญมากที่สุดในชีวิตประการหนึ่ง และเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญต่อทั้งตัวเองและครอบครัว ทุนการศึกษาธรรมรักษา เป็นทุนการศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนที่มีคุณธรรมแต่อยู่ในครอบครัวที่ขาดโอกาส โดยไม่มีบุคคลในครอบครัวสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล ความเจริญหรือพื้นที่เสี่ยงต่อความมั่นคงของประเทศ ให้ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาครองครัวและสังคมหลังสำเร็จการศึกษาต่อไป

นักศึกษาระดับปริญญาตรี

  • ค่าลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรที่ศึกษา
  • มีสิทธิ์อยู่อาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าไฟฟ้า)
  • ค่าครองชีพเดือนละ 4,000 บาท
  • ค่าอุปกรณ์การศึกษาปีการศึกษาละ 10,000 บาท

50 ปี มจธ. 50 ทุนสร้างคนเก่งและดี

เนื่องในโอกาส ครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิท ยาลัยฯ จึงเล็งเห็นโอกาสที่จะสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อสร้างคนเก่งและคนดีตามวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยฯ โดยมุ่งเน้นคัดสรรนักเรียนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตใจในการบริการสังคม และมีฉันทะที่จะเข้าศึกษาต่อในสาขาต่างๆ ของ มจธ. ในระดับปริญญาตรี เพื่อให้เด็กดีได้มีที่เรียนซึ่งจะให้การสนับสนุน ตามระยะเวลาการศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตรภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ในวงเงินทุนการศึกษาละ 50,000 บาท ต่อปีการศึกษา

ทุนการศึกษาเจียระไนเพชร

เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้เต็มตามศักยภาพที่ตนมี มจธ. ได้จัดให้มีทุนการศึกษาเจียระไนเพชรเพื่อเป็นทุนส่งเสริมนักศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ ทั้งในด้านวิชาการและความสามารถเฉพาะด้านต่างๆ กีฬา ผู้นำ ศิลปวัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ตลอดจน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

  • ประเภทส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่บูรณาการกับงานวิชาการหรือ งานวิจัยให้สามารถเข้าร่วมการแข่งขัน ประกวด หรือเป็นกิจกรรมที่มีผลงานออกมาเป็นสิ่งประดิษฐ์ สินค้า งานออกแบบ ที่มีศักยภาพนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงเพื่อพัฒนานักศึกษา ส่งเสริมชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย
  • ประเภทสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียง เกียรติคุณให้แก่มหาวิทยาลัย ด้านวิชาการ นวัตกรรม ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นผู้นำ บำเพ็ญประโยชน์และกีฬา

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่

กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี
126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ : 02-4708107 , 02-4708098
เว็บไซต์ : http://www.kmutt.ac.th/financialaid/ หรือ www.facebook.com/financialaidkmutt
อีเมล์ : financial.aid@mail.kmutt.ac.th

spacer
graphicheading
> ปฏิทินการศึกษา
> คณะ / ภาควิชา
> ติดต่อ