ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ทุนระดับปริญญาตรี
:: หน้าหลัก > การสมัครเข้าศึกษา > ทุนการศึกษา > ทุนระดับปริญญาตรี

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี  แบ่งได้ 3 ประเภทดังนี้

1. ทุนทั่วไป
ทุนทั่วไป หมายถึง ทุนการศึกษาที่ได้รับบริจาคจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายนอก และภายในมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น
1.1 ทุนให้เปล่า 1 ปีการศึกษา เป็นทุนที่มอบให้ปีต่อปี มีมูลค่าทุนประมาณ 4,000 - 10,000 บาท / ปี

1.2 ทุนให้เปล่าต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา เป็นทุนที่มอบให้ตั้งแต่ ชั้นปีที่ 1 หรือ 2 จนสำเร็จการศึกษา มูลค่าทุนประมาณทุนละ 5,000 - 20,000 บาท ต่อป

1.3 ทุนมีเงื่อนไข ผู้ได้รับทุนจะต้องทำงานกับหน่วยงานนั้นๆ หลังสำเร็จการ ศึกษา เป็นเวลา 1 - 3 เท่าของจำนวนปีที่รับทุนมูลค่าทุนประมาณ 50,000 - 120,000 บาท

1.4 ทุนดอกผลจากเงินบริจาค เป็นทุนที่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับบริจาคเพื่อจัดตั้ง เป็นกองทุนการศึกษา และนำดอกผลของกองทุน มาจัดสรรเป็นทุนการศึกษา

1.5 ทุนงบประมาณแผ่นดิน เป็นทุนที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน

2. กองทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดตั้งกองทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาขึ้น เพื่อเป็นการ ช่วยเหลือ และสนับสนุนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วย ทุนประเภทต่าง ๆ ดังนี้
2.1 ทุนเพชรพระจอมเกล้า เพื่อเป็นการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพและความสามารถ มีความพึงพอใจและใฝ่รู้ โดยจะให้การสนับสนุนตามระยะเวลาการศึกษา ที่ระบุไว้ในหลักสูตรและภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด แบ่งเป็น
- ทุนเพชรพระจอมเกล้าส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการพิเศษ
- ทุนเพชรพระจอมเกล้าส่งเสริมความสามารถเฉพาะด้าน ได้แก่ ด้านกีฬา ด้านการเป็นผู้นำ ด้านนวัตกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม

2.2 ทุนให้เปล่า เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้นักศึกษาที่ครอบครัว มีฐานะ ยากจน และขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยจัดสรรให้กรณีใดกรณีหนึ่ง หรือหลายกรณี ตามคณะกรรมการเห็นสมควร

2.3 ทุนเงินยืมเพื่อการศึกษา เป็นทุนให้นักศึกษากู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการ ศึกษา โดยให้ยืมได้ในกรณีหนึ่ง หรือหลายกรณี ตามคณะกรรมการ เห็นสมควร

2.4 ทุนเงินยืมฉุกเฉิน เป็นทุนให้นักศึกษายืมได้กรณีมีความเดือดร้อน และจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินเพื่อการศึกษาอย่างกระทันหัน ไม่สามารถหาเงิน ค่าใช้จ่ายจากแหล่งอื่นได้ ให้ยืมได้ครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยไม่มีดอกเบี้ย

2.5 ทุนส่งเสริมนักศึกษาดีเด่น เป็นทุนที่มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมและสนับสนุน นักศึกษาที่เรียนดีหรือสร้างชื่อเสียงเกียรติคุณให้มหาวิทยาลัยฯ

2.6 ทุนจ้างงาน เป็นทุนที่มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์ ได้เสริมสร้างประสบการณ์ทำให้มีใจรักการทำงาน และเพื่อ เป็นการหารายได้ พิเศษสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

3. กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล
นักศึกษาสามารถทราบข่าวประชาสัมพันธ์ได้จากสถานที่ที่ติดประกาศรับสมัคร ทุนการศึกษาในประเภทต่างๆ ได้ที่
1. บอร์ดประชาสัมพันธ์ของแต่ละคณะ และแต่ละภาควิชา

2. บอร์ดประชาสัมพันธ์ของงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ อาคารสำนักงาน อธิการบดี ชั้น 2

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่

กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี
126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ : 02-4708107 , 02-4708098
เว็บไซต์ : http://www.kmutt.ac.th/financialaid/ หรือ www.facebook.com/financialaidkmutt
อีเมล์ : financial.aid@mail.kmutt.ac.th

spacer
graphicheading
> ประกาศรับสมัคร
> ปฏิทินการศึกษา
> คณะ / ภาควิชา
> ดาวน์โหลด
> ติดต่อ