ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้ได้รับทุนเงินยืมเพื่อการศึกษาของ มจธ.
:: หน้าหลัก > รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้ได้รับทุนเงินยืมเพื่อการศึกษาของ มจธ.

รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้ได้รับทุนเงินยืมเพื่อการศึกษาของ มจธ. ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2551
ลำดับ รหัส ชื่อ นามสกุล ภาควิชา จำนวนเงินที่ได้รับ
1 50216629 นางสาววรรณนิภา ภู่พิพัฒน์ คณิตศาสตร์ 2 17,675 บาท
2 50215718 นางสาวนภัสวรรณ อินทยุง คณิตศาสตร์ 2 26,075 บาท
3 48215736 นายวีรสิทธิ์ เนียวกุล คณิตศาสตร์ 4 23,075 บาท
4 48215737 นางสาวศรินลักษณ์ วรรธนะอปริมาณ คณิตศาสตร์ 4 23,075 บาท
5 48213020 นางสาวภัทรมน สมานวรกิจ คณิตศาสตร์ 4 14,075 บาท
6 48214231 นายปวริศร์ ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา ครุ-การพิมพ์ 4 17,675 บาท
7 50200918 นายธีรพงษ์ พนาสันติ์ ครุ-เครื่องกล 2 14,875 บาท
8 50200947 นายพัชรพงษ์ สุวรรณชัยรบ ครุ-เครื่องกล 2 14,875 บาท
9 49214549 นางสาวนาตยา ฝึกเครือ ครุ-มัลติมีเดีย 3 17,275 บาท
10 48214536 นางสาวทักษิณา สร้อยทอง ครุ-มัลติมีเดีย 4 18,075 บาท
11 48214568 นางสาวละออทิพย์ รื่นเทียน ครุ-มัลติมีเดีย 4 16,875 บาท
12 48214520 นายเฉลิมวุฒิ จันโทภาส ครุ-มัลติมีเดีย 4 18,075 บาท
13 48201210 นางสาววิชุดา โกศัลวัฒน์ ครุ-โยธา 4 17,675 บาท
14 49201516 นางสาวชไมพร ผายตะคุ ครุ-อุตสาหการ 3 18,875 บาท
15 48201543 นางสาวจิราวรรณ ภมร ครุ-อุตสาหการ 4 18,875 บาท
16 50213313 นางสาวจีรนันท์ อนันตจารุตระกูล เคมี 2 16,475 บาท
17 50213929 นางสาววัชราภรณ์ บัวแก้ว จุลชีววิทยา 2 16,475 บาท
18 48214033 นายอัคพล ตั้งจิตเพิ่มความดี จุลชีววิทยา 4 17,675 บาท
19 50270307 นางสาวนภสร วิริยะดิลก เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 30,000 บาท
20 50216904 นางสาวณัฐฐา นามสว่าง เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 28,075 บาท
21 50216945 นางสาวญาณิศา บุญสม เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 28,075 บาท
22 48270312 นางสาวจุฑามาศ ขมเจริญ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 30,000 บาท
23 50231509 นางสาวจิณห์จุฑา โตทัพ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 29,075 บาท
24 50231572 นางสาวณัฐกฤตา โชคหิรัญชาติ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 29,075 บาท
25 50213608 นางสาวจิตรลดา ซันนุ ฟิสิกส์ 2 16,075 บาท
26 48213639 นายสุวิทย์ เจริญสิน ฟิสิกส์ 4 15,675 บาท
27 48211580 นางสาวอรพรรณทอง ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา วศ.คอมพิวเตอร์ 4 18,475 บาท
28 48211534 นายธีรดนย์ ศักดิ์โสภาวัฒน์ วศ.คอมพิวเตอร์ 4 16,075 บาท
29 48211582 นางสาวอัจฉรา สงวนสัจพงษ์ วศ.คอมพิวเตอร์ 4 18,475 บาท
30 48270613 นายจักรพันธ์ รัตนจารุจินดา วศ.คอมพิวเตอร์ 4 30,000 บาท
31 48270627 นางสาวดวงฤทัย พึ่งม้าย วศ.คอมพิวเตอร์ 4 30,000 บาท
32 48211535 นางสาวนริศรา จิตรเสรีพงศ์ วศ.คอมพิวเตอร์ 4 17,275 บาท
33 50290018 นางสาวพรพิรุฬห์ อยู่พันธุ์ วศ.เคมี 2 30,000 บาท
34 50290007 นายชัชฉนพ ชาติดี วศ.เคมี 2 30,000 บาท
35 48210085 นายวุฒิชัย แต้สกุลงาม วศ.เคมี 4 16,075 บาท
36 48290053 นางสาวนัยนา ศรีบาล วศ.เคมี 4 30,000 บาท
37 48290045 นางสาวอังสุมา เจริญคณาทรัพย์ วศ.เคมี 4 30,000 บาท
38 48290012 นางสาวดวงฤทัย วรวงศ์ วศ.เคมี 4 30,000 บาท
39 48290049 นางสาวปุณยวีร์ เกียรติกูล วศ.เคมี 4 30,000 บาท
40 48290032 นางสาววลีรัตน์ ปิ่นเกตุ วศ.เคมี 4 30,000 บาท
41 48290038 นายสิริยศ ลือวิชนะ วศ.เคมี 4 30,000 บาท
42 48290046 นางสาววิภารัตน์ ลักษณียขจร วศ.เคมี 4 30,000 บาท
43 48290050 นางสาวสราลี จันดาศรี วศ.เคมี 4 30,000 บาท
44 48210050 นางสาวภริตา กลิ่นธูป วศ.เคมี 4 18,475 บาท
45 48290047 นายสราวุธ ชาตรีชวาลกร วศ.เคมี 4 30,000 บาท
46 48290002 นางสาวกรรณิการ์ อนุพงศ์ วศ.เคมี 4 30,000 บาท
47 48290036 นางสาวสาวิตรี ธิกาปูน วศ.เคมี 4 30,000 บาท
48 50210376 นายธนพล คุณธาราภรณ์ วศ.เครื่องกล 2 16,475 บาท
49 50210408 นายองอาจ วงค์คำชาว วศ.เครื่องกล 2 16,475 บาท
50 49210311 นายจักรกฤษณ์ รัตนสุวรรณ วศ.เครื่องกล 3 17,275 บาท
51 49210305 นางสาวกาญจนา ปัญญาสอน วศ.เครื่องกล 3 17,275 บาท
52 49210350 นายภาณุพงศ์ คำงูเหลือม วศ.เครื่องกล 3 17,275 บาท
53 48210320 นายชวลิต พูลสมบัติ วศ.เครื่องกล 4 14,875 บาท
54 48210390 นางสาววาสนา วัฒนศฤงฆาร วศ.เครื่องกล 4 17,275 บาท
55 48210314 นายจักกริช ขอบเหลือง วศ.เครื่องกล 4 14,875 บาท
56 48215112 นางสาวนพวรรณ จิรสินพิสุทธิ์ วศ.เครื่องมือ 4 17,275 บาท
57 50215109 นายกฤษณพงศ์ ช่วยชู วศ.เครื่องมือฯ 2 16,475 บาท
58 50282118 นายปฎิพันธ์ จันทร์แสง วศ.เครื่องมือฯ 2 30,000 บาท
59 48215130 นางสาววีนัส เอื้อเฟื้อ เอื้อเฟื้อ 17,275 บาท
60 48215129 นางสาววีณัฐ เสือคง วศ.เครื่องมือฯ 4 18,475 บาท
61 48215102 นายกิตติวัฒน์ เที่ยงตรง วศ.เครื่องมือฯ 4 18,475 บาท
62 48210611 นายเฉลิมพล ลิขสิทธิ์วงศ์ วศ.ไฟฟ้า 4 17,275 บาท
63 48210618 นายไชโย โฆษิตสิน วศ.ไฟฟ้า 4 16,075 บาท
64 48210639 นายพูลศักดิ์ ทาทอง วศ.ไฟฟ้า 4 17,275 บาท
65 48210682 นายอรรถพล บุษเกตุ วศ.ไฟฟ้า 4 17,275 บาท
66 48210608 นายจิระศิลป์ ไผ่โสภา วศ.ไฟฟ้า 4 17,275 บาท
67 50292404 นายตรีภพ อภัยฤทธิรงค์ วศ.เมคคาทรอนิกส์ 2 30,000 บาท
68 48215415 นายณัฐพล หงษ์กัน วศ.เมคคาทรอนิกส์ 4 13,675 บาท
69 48215427 นายนันทชัย สกุลทวีสุข วศ.เมคคาทรอนิกส์ 4 16,075 บาท
70 48215408 นายฉัตรชัย ธนะสาร วศ.เมคคาทรอนิกส์ 4 17,675 บาท
71 50210931 นายศานิต สันสุริยะ วศ.โยธา 2 16,075 บาท
72 48210972 นายสุรัตน์ ทัฬหวรรัตน์ วศ.โยธา 4 16,475 บาท
73 48270023 นางสาวภัทรปภา เทียนธรรม วศ.โยธา 4 30,000 บาท
74 48270005 นางสาวจงกลณี ฝึกฝน วศ.โยธา 4 30,000 บาท
75 50281209 นายณัฐพล ใจอินผล วศ.ระบบควบคุมฯ 2 30,000 บาท
76 50281251 นายอำนาจ วงค์คำชาว วศ.ระบบควบคุมฯ 2 30,000 บาท
77 50281243 นายอดิศัย ชนะบุญ วศ.ระบบควบคุมฯ 2 30,000 บาท
78 50281228 นายวรวุฒิ สุดจอม วศ.ระบบควบคุมฯ 2 30,000 บาท
79 48212108 นางสาวชมพูนุช บุญเลี้ยง วศ.สิ่งแวดล้อม 4 17,675 บาท
80 48212480 นายอรรถพล ประเสริฐเจริญสุข วศ.อิเล็กทรอนิกส์ 4 16,475 บาท
81 48212408 นายเฉลิมวุฒิ ลิขสิทธิ์วงศ์ วศ.อิเล็กทรอนิกส์ 4 17,675 บาท
82 48212430 นางสาวนูรีน สุนทรพงษ์ วศ.อิเล็กทรอนิกส์ 4 17,675 บาท
83 50291520 นายปรัชญ์ ปัญญาฤทธิ์ วศ.อุตสาหการ 2 30,000 บาท
84 48211276 นางสาวสิริลักษณ์ จิรภัทรรุ่งเรือง วศ.อุตสาหการ 4 17,675 บาท
85 48211278 นางสาวสุธาวัลย์ นิลสงวน วศ.อุตสาหการ 4 16,475 บาท
86 48211273 นางสาวสาวิตรี ศิริ วศ.อุตสาหการ 4 17,675 บาท
87 48211292 นางสาวอัสนะ อินะมูนา วศ.อุตสาหการ 4 18,475 บาท
88 49200330 นางสาวนุชนารถ พุกกานนท์ สถาปัตย์ 3 30,000 บาท
89 49200083 นางสาวยศพร ปรีสง่า สถาปัตย์ 3 30,000 บาท
90 47200034 นายสุพจน์ กานุมาน สถาปัตย์ 5 29,075 บาท
91 49213927 นางสาวดวงกมล ทัพภมาน จุลชีววิทยา 3 17,675 บาท

หมายเหตุ :

ให้นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ได้รับทุนเงินยืมเพื่อการศึกษา นำบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง มาทำสัญญาค้ำประกันการรับทุนการศึกษา ในวันศุกร์ ที่ 13 มิถุนายน 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี และกรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา อย่างละ 2 ชุด
2. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน อย่างละ 1 ชุด
3. ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยฯ กรณีของนักศึกษาที่มีส่วนต่างระหว่างทุนเงินยืมเพื่อการศึกษา กับค่าลงทะเบียนเรียน

กรณีนักศึกษาที่บิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครอง อยู่ต่างจังหวัด สามารถนำสัญญารับทุนเงินยืมเพื่อการศึกษา และสัญญาค้ำประกันการรับทุนเงินยืมเพื่อการศึกษา ลงนามที่บ้านได้ โดยนักศึกษาต้องรับสัญญาฯ สัญญาค้ำประกันฯ และ หนังสือขอความอนุเคราะห์ลงนามรับรองลายมือชื่อผู้ค้ำประกัน ได้ที่งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โดยสามารถส่งสัญญารับทุนเงินยืมเพื่อการศึกษา สัญญาค้ำประกันฯ และหลักฐานประกอบการทำสัญญาตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ข้างต้น ในวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ ชั้น 9 สำนักงานอธิการบดี

นักศึกษาที่ไม่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนเงินยืมเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยประจำภาคการศึกษาที่ 1/2551 ขอให้รับเอกสารการจ่ายเงินที่ส่วนทะเบียนและประเมินผล และดำเนินการจ่ายเงินค่าลงทะเบียนที่กองคลัง ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2551