ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
imgae
สัปดาห์ศิลปวัฒนธรรม
๔๘ ปี มจธ.:วัฒนธรรมร่วมสมัย สู่ความเป็นไทยที่ยั่งยืน

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พบกับ
การแสดงวัฒนธรรมไทยหลากหลายเชื้อสาย ตลอดทั้งสัปดาห์
ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐-๒๐.๐๐ น. ณ บริเวณสวนสุขภาพ
การเสวนาวิชาการ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้องจำรัส ฉายะพงศ์
การแสดงนิทรรศการที่หาชมได้ยาก เวลา ๙.๐๐-๒๐.๐๐ น.
ณ ชั้นล่าง อาคารสำนักงานอธิการบดี และห้อง Archive สำนักหอสมุด
การออกร้านผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวนกว่า ๔๐ ร้านการเสวนาวิชาการ
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้องจำรัส ฉายะพงศ์
การเสวนาวิชาการ

     เรื่อง ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกับความเป็นไทยที่ยั่งยืน
     โดย คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

     เรื่อง แนวทางการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
     โดย พลเอกธนพล บุณโยปัษฎัมภ์
            รศ.ทิพย์พรรณ นพวงศ์ ณ อยุธยา
            คุณญาณี ตราโมท
            คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์เต็มอิ่มทั้ง 5 วัน ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐-๒๐.๐๐ น.
- ออกร้านผลิตภัณฑ์ชุมชน
   ผลิตภัณฑ์ OTOP จากชุมชนเขตราษฎร์บูรณะ เขตทุ่งครุ และเขตบางขุนเทียนร่วมกับเขตจอมทอง จำนวนกว่า ๔๐ ร้าน

- นิทรรศการ ชั้นล่าง อาคารสำนักงานอธิการบดี
   นิทรรศการเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
   พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นย่านบางมด
   การท่องเที่ยวยั่งยืนย่านบางมด และวิถีชีวิตไทย
   นิทรรศการภาพถ่าย มจธ.
   การออกร้านจำหน่ายของที่ระลึกและบริการถ่ายภาพเพื่อทำแสตมป์

- นิทรรศการ ห้อง Archive สำนักหอสมุด
   นิทรรศการสิ่งแรกในสมัยรัชกาลที่ ๔ตารางการแสดง

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
การแสดงวัฒนธรรมไทยเชื้อสายจีน
๑๖.๓๐-๑๗.๐๐ น. การแสดงเชิดสิงโต กายกรรมต่อตัว มังกร ๙ ไม้
๑๗.๐๐-๑๗.๓๐ น. พิธีเปิด
๑๗.๓๐-๑๘.๑๕ น. การแสดงรำพัด รำมวยจีน รำดาบ
๑๘.๑๕ -๑๘.๓๕ น. คุยกับซินแส
๑๘.๓๕ -๑๙.๐๐ น. รายการตอบปัญหารู้เฟื่อง เรื่องวัฒนธรรมจีน
๑๙.๐๐ -๒๐.๐๐ น. การแสดงงิ้วเรื่องเปาบุ้นจิ้น ตอนประหารราชบุตรเขยวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
การแสดงวัฒนธรรมไทย (สวนส้ม)
๑๗.๐๐-๑๗.๓๐ น. การแสดงระบำดอกบัว เซิ้งแพรวากาฬสินธุ์
๑๗.๓๐-๑๘.๒๕ น. การเสวนาเรื่อง “วิถีไทย: อดีต-ปัจจุบัน”
๑๘.๒๕ -๑๘.๕๐ น. การแสดงตะลุง ซัดชาตรี
๑๘.๕๐ -๑๙.๔๐ น. การแสดงโปงลาง จากชมรมมดอีสาน มจธ.วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
การแสดงวัฒนธรรมไทยเชื้อสายมุสลิม
๑๗.๐๐-๑๘.๐๒ น. การแสดงร่อนแร่ ลิเกฮูลู
๑๘.๐๒-๑๘.๓๗ น. การเสวนาเรื่อง “ไทยมุสลิมในบางมด”
๑๘.๓๗ -๑๙.๒๙ น. ระบำมโนราห์ ระบำโกมาซุมอันดามัน จากชมรมทักษิณ มจธ.วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
การแสดงวัฒนธรรมไทย (ริมน้ำ)
๑๗.๐๐-๑๗.๓๕ น. การแสดงระบำพัด บรรเลงวงอังกะลุง
๑๗.๓๕-๑๘.๓๐ น. การเสวนา เรื่อง ป่าชายเลนกับวิถีชีวิตชุมชน
๑๘.๓๐ -๑๘.๕๕ น. การแสดงลำตัด
๑๘.๕๕ -๑๙.๒๕ น. การแสดงฟ้อนขันดอกไม้ ระบำชาวเขา
๑๙.๒๕-๑๙.๕๕ น. การแสดงฟ้อนม่านมงคล ฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
การแสดงวัฒนธรรมไทยเชื้อสายมอญ
โดย ชุมชนมอญบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน
๑๖.๓๐-๑๘.๐๐ น. พิธีทำขวัญมอญ (บ๊ะขะมะ) และการบรรเลงวงปี่พาทย์
๑๘.๐๐-๑๘.๓๐ น. การแสดงรำมอญ
๑๘.๓๐ -๑๙.๐๐ น. การแสดงรำหงส์
๑๙.๒๐ -๒๐.๐๐ น. การแสดงทะแยมอญ คณะหงส์ฟ้ารามัญสอบถามรายละเอียดการจัดงานได้ที่
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โทร. ๐๒-๔๗๐-๘๗๔๔
E-mail : saranya.sar@kmutt.ac.th

เอกสารดาวน์โหลด
> Poster