ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2550
:: หน้าหลัก > หลักสูตร > ปฏิทินการศึกษา > ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2550
กิจกรรมก่อนเปิดภาคการศึกษา  
มีนาคม 2550  
พฤหัสบดีที่ 22 - ศุกร์ที่ 23 วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
(รายละเอียดให้ดูในประกาศของแต่ละคณะ)
เสาร์ที่ 24 - จันทร์ที่ 26 วันกิจกรรมก้าวสู่บัณฑิต มจธ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทุกคณะ
เสาร์ที่ 31 วันรายงานตัว/ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และลงทะเบียนวิชาเรียนภาคฤดูร้อน/2549 ของนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
เมษายน 2550  
พฤหัสบดีที่ 6 วันหยุด: วันจักรี
จันทร์ที่ 9 วันเริ่มการศึกษาภาคฤดูร้อน/2549 ของนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
  วันสุดท้ายของการเสนอชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี การศึกษา 2549 (นักศึกษาต้องสอบ และแก้ไขวิทยานิพนธ์ พร้อมชำระค่าจัดทำรูปเล่ม และสำเนาวิทยานิพนธ์ ณ บัณฑิตศึกษาฯ ให้เรียบร้อยภายในวันดังกล่าว)
จันทร์ที่ 9 - ศุกร์ที่ 20 วันยื่นความจำนงรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1
ศุกร์ที่ 13 - อาทิตย์ที่ 15 วันหยุด: วันสงกรานต์
จันทร์ที่ 16 - อังคารที่ 17 วันหยุดชดเชย: วันสงกรานต์
พฤษภาคม 2550  
เสาร์ที่ 5 วันหยุด: วันฉัตรมงคล
จันทร์ที่ 7 วันหยุดชดเชย: วันฉัตรมงคล
พฤหัสบดีที่ 10 วันหยุด: วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
อังคารที่ 8 - พุธที่ 9 วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำในการลงทะเบียนของนักศึกษาปัจจุบัน ระดับปริญญาตรี ทุกคณะ
จันทร์ที่ 14 - ศุกร์ที่ 18 วันลงทะเบียนวิชาเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2550 ระดับปริญญาตรี ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และระบบโทรศัพท์
  วันลงทะเบียนรักษาสถานภาพนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติแล้วผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและระบบโทรศัพท์
ศุกร์ที่ 25 และจันทร์ที่ 28 วันปฐมนิเทศ และวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำในการลงทะเบียน สำหรับ
นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 และวันพบอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รายละเอียดให้ดูในประกาศ ของแต่ละคณะ)
อังคารที่ 29 - พฤหัสบดีที่ 31 วันขึ้นทะเบียนนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 และ วันขึ้นทะเบียน นักศึกษา และลงทะเบียนวิชาเรียนของนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รายละเอียดดูในประกาศกำหนดการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี)
พฤหัสบดีที่ 31 วันหยุด: วันวิสาขบูชา
มิถุนายน 2550  
ศุกร์ที่ 1 - พฤหัสบดีที่ 14 นักศึกษาใหม่รหัส 50 เรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ LNG 101 (ไม่รวมผู้ที่ได้รับการยกเว้น)
   
ภาคการศึกษาที่ 1  
มิถุนายน 2550  
จันทร์ที่ 18 วันเริ่มการศึกษาของนักศึกษาทุกหลักสูตร
จันทร์ที่ 18 - พุธที่ 20 วันลงทะเบียนวิชาเรียนล่าช้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และระบบโทรศัพท์
  วันลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ล่าช้า ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และระบบโทรศัพท์
  วันลงทะเบียนเพิ่ม - ลดรายวิชา ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และระบบโทรศัพท์
ศุกร์ที่ 22 วันสุดท้ายของการส่งแก้ไขผลสอบภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2549
จันทร์ที่ 25 - ศุกร์ที่ 29 วันลงทะเบียนล่าช้า ณ ส่วนทะเบียนและประเมินผล
(ต้องชำระค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า วันละ 50 บาท นับตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2550
รวมวันหยุด)
  ลงทะเบียนเพิ่ม - เปลี่ยนกลุ่มเรียน/วิชาเรียน ณ ส่วนทะเบียนและประเมินผล
กรกฎาคม 2550  
พฤหัสบดีที่ 5 วันไหว้ครู
ศุกร์ที่ 6 วันสุดท้ายของการขึ้นทะเบียนนักศึกษา และลงทะเบียนวิชาเรียนของนักศึกษาใหม่ทุกหลักสูตร
  วันสุดท้ายของการลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
ศุกร์ที่ 13 วันสุดท้ายของการเสนอชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2549
จันทร์ที่ 16 ก.ค. - ศุกร์ที่ 31 ส.ค. วันขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2549
อาทิตย์ที่ 29 วันหยุด: วันอาสาฬหบูชา
จันทร์ที่ 30 วันหยุด: วันเข้าพรรษา
อังคารที่ 31 วันหยุดชดเชย: วันอาสาฬหบูชา
สิงหาคม 2550  
ศุกร์ที่ 3 วันสุดท้ายของการลดรายวิชา
จันทร์ที่ 6 - ศุกร์ที่ 10 วันสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1 (เฉพาะรายวิชาที่ส่วนกลางจัดสอบให้)
อาทิตย์ที่ 12 วันหยุด: วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
จันทร์ที่ 13 วันหยุดชดเชย: วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
จันทร์ที่ 27 ส.ค. - ศุกร์ที่ 7 ก.ย. วันยื่นคำร้องแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1
(รายละเอียดดูในประกาศกำหนดวันยื่นคำu3619 ร้องแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษาฯ)
กันยายน 2550  
ศุกร์ที่ 14 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา
จันทร์ที่ 17 - ศุกร์ที่ 21 วันยื่นความจำนงขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2
ตุลาคม 2550
จันทร์ที่ 8 - พฤหัสบดีที่ 18 วันสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1
อังคารที่ 23 วันหยุด: วันปิยมหาราช
พุธที่ 31 วันสุดท้ายของการส่งผลการสอบวิชาทฤษฎี และวิชาภาคปฏิบัติ
ประจำภาคการศึกษาที่ 1
  วันสุดท้ายของการส่งผลสอบวิชา Project ประจำภาคการศึกษาที่ 1
พฤศจิกายน 2550  
ศุกร์ที่ 2 วันสุดท้ายของภาคการศึกษาที่ 1
ศุกร์ที่ 9 วันประกาศผลการสอบประจำภาคการศึกษาที่ 1
   
ภาคการศึกษาที่ 2  
ตุลาคม 2550  
พฤหัสบดีที่ 18 - ศุกร์ที่ 19 วันพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำการลงทะเบียน
จันทร์ที่ 22 - ศุกร์ที่ 26 วันลงทะเบียนวิชาเรียนของนักศึกษาทุกหลักสูตร รหัส 49 ลงไป
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และระบบโทรศัพท์
  วันลงทะเบียนรักษาสถานภาพนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติแล้ว ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
และระบบโทรศัพท์
อังคารที่ 23 วันหยุด: วันปิยมหาราช
จันทร์ที่ 29 - อังคารที่ 30 วันลงทะเบียนวิชาเรียนของนักศึกษาทุกหลักสูตร รหัส 50 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
พฤศจิกายน 2550  
จันทร์ที่ 5 วันเริ่มการศึกษา
จันทร์ที่ 5 - พุธที่ 7 วันลงทะเบียนวิชาเรียนล่าช้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และระบบโทรศัพท์
  วันลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และระบบโทรศัพท์
  วันลงทะเบียนเพิ่ม - ลดรายวิชา ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และระบบโทรศัพท์
จันทร์ที่ 12 - ศุกร์ที่ 16 - วันลงทะเบียนล่าช้า ณ ส่วนทะเบียนและประเมินผล
(ต้องชำระค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า วันละ 50 บาท นับตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน
2550 รวมวันหยุด)
  วันลงทะเบียนเพิ่ม - เปลี่ยนกลุ่มเรียน/รายวิชา
ณ ส่วนทะเบียนและประเมินผล
จันทร์ที่ 26 พ.ย. - ศุกร์ที่ 14 ธ.ค. วันแจ้งความจำนงขอเปิดวิชาเรียนภาคฤดูร้อน
ศุกร์ที่ 23 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
ศุกร์ที่ 30 วันสุดท้ายของการส่งแก้ไขผลสอบประจำภาคการศึกษาที่ 1
ธันวาคม 2550  
พุธที่ 5 วันหยุด: วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จันทร์ที่ 10 วันหยุดชดเชย: วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
อังคารที่ 18 วันสุดท้ายของการลดรายวิชา
จันทร์ที่ 24 - ศุกร์ที่ 28 สอบกลางภาคการศึกษาที่ 2 (เฉพาะรายวิชาที่ส่วนกลางจัดสอบให้)
จันทร์ที่ 31 วันหยุด: วันสิ้นปี
มกราคม 2551  
อังคารที่ 1 วันหยุด: วันปีใหม่
กุมภาพันธ์ 2551  
พฤหัสบดีที่ 7 วันปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี
ศุกร์ที่ 8 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา
จันทร์ที่ 11 - ศุกร์ที่ 22 วันยื่นคำร้องแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2
(รายละเอียดโปรดดูในประกาศกำหนดวันยื่นคำร้องแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษาฯ)
พฤหัสบดีที่ 21 วันหยุด: วันมาฆบูชา
มีนาคม 2551  
จันทร์ที่ 3 - พฤหัสบดีที่ 13 วันสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2
ศุกร์ที่ 21 วันสุดท้ายของการส่งผลการสอบวิชาทฤษฎี และวิชาภาคปฏิบัติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2
  วันสุดท้ายของการส่งผลสอบวิชา Project ประจำภาคการศึกษาที่ 2
ศุกร์ที่ 28 วันสุดท้ายของภาคการศึกษาที่ 2
เมษายน 2551  
พุธที่ 2 วันประกาศผลการสอบประจำภาคการศึกษาที่ 2
   
ภาคการศึกษาฤดูร้อน  
มีนาคม 2551  
พฤหัสบดีที่ 13 - ศุกร์ที่ 14 วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำการลงทะเบียนวิชาเรียน
จันทร์ที่ 17 - ศุกร์ที่ 21 วันลงทะเบียนวิชาเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และระบบโทรศัพท์ สำหรับนักศึกษารหัส 49 ลงไป
จันทร์ที่ 24 - อังคารที่ 25 วันลงทะเบียนวิชาเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และระบบโทรศัพท์
สำหรับนักศึกษารหัส 50
จันทร์ที่ 31 วันเริ่มการศึกษาภาคฤดูร้อน
เมษายน 2551  
อังคารที่ 1 เม.ย. - เสาร์ที่ 24 พ.ค. วันฝึกงานอุตสาหกรรมภาคฤดูร้อน
จันทร์ที่ 7 วันหยุดชดเชย: วันจักรี
อังคารที่ 8 - ศุกร์ที่ 25 วันยื่นคำร้องแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
อาทิตย์ที่ 13 - พุธที่ 16 วันหยุด: วันสงกรานต์
พฤษภาคม 2551  
ศุกร์ที่ 2 วันสุดท้ายของการส่งแก้ไขผลการสอบประจำภาคการศึกษาที่ 2
จันทร์ที่ 5 วันหยุด: วันฉัตรมงคล
จันทร์ที่ 26 วันสุดท้ายของการส่งผลการสอบวิชาทฤษฎี, วิชาภาคปฏิบัติ และวิชา Project
ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน
ศุกร์ที่ 30 วันประกาศผลการสอบประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน
  วันสุดท้ายของภาคการศึกษาฤดูร้อน

หมายเหตุ:
1. นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป ให้ดำเนิน การขออนุมัติให้แล้วเสร็จ และยื่นคำร้องแสดงความจำนง ณ ส่วนทะเบียน และประเมินผล ภายในเวลาที่กำหนด จึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนรักษา สถานภาพนักศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และระบบโทรศัพท์ได้

2. นักศึกษาที่มิได้ลงทะเบียนวิชาเรียน หรือลงทะเบียนรักษาสถานภาพ นักศึกษาตามที่กำหนด ต้องชำระค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้าวันละ 50 บาท (รวมวันหยุดราชการ)
- ภาคการศึกษาที่ 1 คิดค่าปรับในการลงทะเบียนล่าช้านับตั้งแต่
วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2550 เป็นต้นไป
- ภาคการศึกษาที่ 2 คิดค่าปรับในการลงทะเบียนล่าช้านับตั้งแต่
วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นไป

3. นักศึกษารหัส 49XXXXXX ลงไป สามารถลงทะเบียนวิชาเรียนทางระบบ อินเตอร์เน็ตที่ http://www.ktb.co.th และระบบโทรศัพท์ 1551 ทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่ เวลา 05.00 น. - 22.00 น.

4. นักศึกษารหัส 50XXXXXX ให้ลงทะเบียนในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่ http://www.kmutt.ac.th
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไป

5. นักศึกษาจะต้องมีเงินในบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครบตาม จำนวนที่นักศึกษาจะต้อง ลงทะเบียนพร้อมค่าธรรมเนียมครั้งละ 10 บาท

6. การเปลี่ยนกลุ่มเรียน และเปลี่ยนวิชาลงทะเบียน ให้ดำเนินการที่ มหาวิทยาลัยเท่านั้น

7. นักศึกษาทุนกู้ยืม กยศ. และทุนกู้ยืม กรอ. ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน จำนวนทุนที่ขอกู้ และหากต้องการลงทะเบียนเพิ่ม (ในช่วงการลงเพิ่ม) ด้วยระบบอินเตอร์เน็ต และระบบโทรศัพท์ นักศึกษาจะต้องชำระเงินเพิ่มเอง
ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2550 (ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชูชีพสกุล) รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี