ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
วิศวกรรมโยธา
:: หน้าหลัก > หลักสูตร > ระดับบัณฑิตศึกษา >คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี > วิศวกรรมโยธา
ชื่อหลักสูตร: หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
ชื่อปริญญา: ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
ค.อ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
Website: > ภาควิชาครุศาสตร์โยธา
Pdf: > ข้อมูลหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา

เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการศึกษา การบริการ และด้านวิศวกรรมโยธาในระดับสูง สามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การบริหารสถานศึกษา และการวิจัยและการพัฒนางานด้านวิศวกรรมโยธา ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาชุมชนของประเทศ รวมทั้งสามารถเป็นนักฝึกอบรมในวงอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อผลิตนักวิชาการ อาจารย์ ระดับปริญญาโท ให้มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านการสอน การฝึกอบรมการบริหารในสถาบันอาชีวะและการวิจัยและการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมโยธา อันจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาชุมชนของประเทศ
  • เพื่อสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยและสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการในศาสตร์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิศวกรรมโยธา
  • เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาเทคโนโลยีการก่อสร้างของประเทศ ผ่านงานวิจัยและพัฒนา

  • spacer
    graphicheading
    > คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
    > ติดต่อคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี