ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ครุศาสตร์เทคโนโลยี
:: หน้าหลัก > หลักสูตร > ระดับบัณฑิตศึกษา >คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี > ครุศาสตร์เทคโนโลยี
ชื่อหลักสูตร: หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
ชื่อปริญญา: ครุศาสตร์อุตสาหกรรมหาบัณฑิต (ครุศาสตร์เทคโนโลยี)
ค.อ.ม. (ครุศาสตร์เทคโนโลยี)
Website: > ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Pdf: > ข้อมูลหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา

 • ผลิตนักครุศาสตร์เทคโนโลยีที่มีคุณภาพและคุณธรรม

  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  ด้วยความเจริญทางเทคโนโลยีของสังคมโลกาภิวัฒน์ทำให้เกิดความต้องการบุคลากร ที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ ความสามารถ และทักษะทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร สื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ตามแนวปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเป็นลักษณะวิชาแบบสหวิทยาการ โดยศาสตร์นี้เป็นศาสตร์ประยุกต์ที่ต้องมีการศึกษา วิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความสมบูรณ์และตอบสนองต่อการศึกษาแบบยั่งยืน

  ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้ตระหนักถึงบทบาทนี้ จึงได้จัดให้มีการเรียนการสอนระดับมหาบัณฑิตศึกษาทางครุศาสตร์เทคโนโลยี ด้วยวัตถุประสงค์นี้

  1. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับปริญญาโท
  2. เพื่อสร้างการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
  3. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในสหวิทยาการต่าง ๆ ทางเทคโนโลยีการศึกษาโดยผ่านระบบการจัดการและบริหารที่ดี
  4.เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพ ทั้งเป็นผู้นำทางวิชาการควบคู่คุณธรรม
  5. เพื่อเป็นการบริการทางวิชาการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมในศาสตร์และวิชาชีพ

 •  
  graphicheading
  > คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  > ติดต่อคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี