ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การจัดการโลจิสติกส์
:: หน้าหลัก > หลักสูตร > ระดับบัณฑิตศึกษา >บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม > การจัดการโลจิสติกส์
ชื่อหลักสูตร:

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
Master of Science Program in Logistics Management

ชื่อปริญญา: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)
Master of Science (Logistics Management)
วท.ม. (การจัดการโลจิสติกส์)
M.Sc. (Logistics Management)
Website: -
Pdf: -

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

    1. 1 ปรัชญา

                  บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี               ได้มีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เพื่อมุ่งมั่นในการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการโลจิสติกส์โดยมุ่งเน้นการผลิตบุคลากรที่มีความเป็นวิชาชีพ (Professional Degrees) มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสามารถนำศาสตร์ทางด้านการจัดการโลจิสติกส์มาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถนำไปสู่การลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยได้

    1. 2 ความสำคัญ

                  ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจประสบกับการแข่งขันที่รุนแรงมาก ดังนั้นการดำเนินธุรกิจ จึงต้องแสวงหาวิธีหรือ กลยุทธ์ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์กร หรือเพื่อความอยู่รอดขององค์กร        ทางธุรกิจ โลจิสติกส์เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญที่ช่วยในการวางแผน สนับสนุน การควบคุมการไหลเวียนของกิจกรรมต่างๆ  เช่น สินค้าและบริการ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ  การจัดการคลังสินค้า การบริหารต้นทุน  การขนส่ง ไปถึงจุดที่มีการใช้งานหรือถึงมือผู้บริโภค บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมภาคกลางตอนล่างในเขตจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ และสมุทรสงครามและอยู่ใกล้ท่าเรือคลองเตย ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่จะผลิตมหาบัณฑิตด้านการจัดการโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมบริการ อุตสาหกรรมโลจิสติกส์และขนส่ง  และสามารถใช้ทรัพยากรภายนอกและร่วมมือกับภาคเอกชนสนับสนุนให้มหาบัณฑิตมีคุณภาพโดยการ ไปศึกษาดูงาน  ฝึกงาน ตลอดจนเชิญผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์สูงมาเป็นวิทยากรพิเศษ
ด้วยเหตุผลดังกล่าว  บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      พระจอมเกล้าธนบุรี  จึงปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  ที่เป็นการผสมผสานระหว่างศาสตร์ทางด้านการบริหารจัดการและศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ  จึงเป็นหลักสูตรที่มีความเป็นสหวิทยาการให้มีทันสมัยสอดคล้องกับบริบททางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

    1. 3 วัตถุประสงค์

1. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ในด้านการจัดการโลจิสติกส์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ     ขององค์กรต่างๆ และความต้องการของประเทศไทย
2. ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ความรู้  เทคนิค  และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการโลจิสติกส์        ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร
3. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและประสานงานระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม        ในการแก้ปัญหารวมทั้งกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและการจัดการซึ่งกันและกัน
4. ให้บริการทางวิชาการและการวิจัยแก่ภาครัฐและภาคเอกชน

 

spacer
graphicheading
> บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
> ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม