ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
:: หน้าหลัก > หลักสูตร > ระดับปริญญาตรี > คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
เปิดสอนหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ 5 ปี 3 สาขาวิชา และหลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศบ.) 4 ปี
1 สาขาวิชา ดังนี้

หลักสูตรทั้ง 4 สาขาวิชา เป็นหลักสูตรที่ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ การเรียนการสอนจะเป็น
ภาษาอังกฤษ ดังนั้นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ
การออกแบบของมหาวิทยาลัยฯ ต้องเป็นผู้มีพื้นฐานภาษาอังกฤษดี และต้องเรียนภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดก่อนเปิดภาค
การศึกษา ซึ่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบได้กำหนด
ให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรทั้ง 4 นี้ จะต้องมีพื้นฐาน
ความรู้ภาษาอังกฤษเทียบเท่า ในระดับของคะแนนสอบ TOEFL
ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

spacer
image
spacer
graphicheading
> คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
> ติดต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบ