ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ระดับบัณฑิตศึกษา
:: หน้าหลัก > หลักสูตร > ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เน้นการเรียน การสอน ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้

ระดับบัณฑิตศึกษา
เปิดสอนใน 12 คณะ ดังนี้

1. คณะคณะวิศวกรรมศาสตร์

เปิดสอน 19 สาขาวิชา ดังนี้

กลับสู่ด้านบน ^

2. คณะวิทยาศาสตร์

เปิดสอน 8 สาขาวิชา ดังนี้

กลับสู่ด้านบน ^

3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เปิดสอน 7 สาขาวิชา ดังนี้

กลับสู่ด้านบน ^

4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปิดสอน 4 สาขาวิชา ดังนี้

กลับสู่ด้านบน ^

5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

เปิดสอน 2 สาขาวิชา ดังนี้

กลับสู่ด้านบน ^

6. คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

เปิดสอน 5 สาขาวิชา ดังนี้

กลับสู่ด้านบน ^

7. คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ

เปิดสอน 6 สาขาวิชา ดังนี้

กลับสู่ด้านบน ^

8. คณะศิลปศาสตร์

เปิดสอน 3 สาขาวิชา ดังนี้

กลับสู่ด้านบน ^

9. บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

เปิดสอน สาขาวิชา ดังนี้

กลับสู่ด้านบน ^

10. สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

เปิดสอน 2 สาขาวิชา ดังนี้

กลับสู่ด้านบน ^

11. บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

เปิดสอน 4 สาขาวิชา ดังนี้

กลับสู่ด้านบน ^

12. วิทยาลัยสหวิทยาการ

เปิดสอน 1 สาขาวิชา ดังนี้

กลับสู่ด้านบน ^

หน้า 1 | 2

spacer
graphicheading
  ระดับบัณฑิตศึกษา
> คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
> คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
> คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
> คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
> คณะวิทยาศาสตร์
> คณะวิศวกรรมศาสตร์
> คณะศิลปศาสตร์
> คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
> บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
> สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม