ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ค่าเล่าเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
:: หน้าหลัก > หลักสูตร > ค่าเล่าเรียน >ค่าเล่าเรียนระดับบัณฑิตศึกษา

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณต่อปีการศึกษา

คณะ / สาขา / หลักสูตร

ค่าบำรุงการศึกษา/ภาค

ค่าลงทะเบียน/หน่วยกิต
ภาคปกติ ภาคฤดูร้อน ภาคปกติ ภาคฤดูร้อน โครงงาน/วิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาโท
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
วิศวกรรมเครื่องกล

12,000

6,000

1,000

2,000

2,000

วิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคเสาร์ - อาทิตย์)

12,000

6,000

1,000

2,000

2,000

วิศวกรรมโยธา (ภาคเสาร์ - อาทิตย์) 1) เหมาจ่าย (2 ปีการศึกษา) ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท
2) สำหรับ นศ. ที่เรียนเกิน 2 ปี ต้องชำระค่าบำรุงการศึกษาภาค
การศึกษาละ 15,000 บาท ค่าลงทะเบียนหน่วยกิตละ
2,500 บาท
3) วิชาปรับพื้นฐานหน่วยกิตละ 1,000 บาท
วิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคค่ำ) 15,000 7,500 2,000 2,000 2,000
ครุศาสตร์เทคโนโลยี (ภาคเสาร์ - อาทิตย์) 12,000 6,000 1,000 1,000 1,000
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคค่ำ) 12,000 6,000 1,500 1,500 1,500
เทคโนโลยีการพิมพ์ (ภาคค่ำ) 15,000 7,500 1,500 1,500 1,500
โครงการความร่วมมือกับกรมอาชีวศึกษาเพื่อผลิต
บุคลากรทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระดับ
บัณฑิตศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
1) เหมาจ่าย (2 ปีการศึกษา) ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท
2) สำหรับนักศึกษาที่เรียนเกิน 2 ปี ต้องชำระค่าบำรุงการศึกษา
ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท ค่าลงทะเบียนหน่วยกิตละ
2,500 บาท
3) วิชาปรับพื้นฐานและวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิตละ 1,500 บาท
โครงการความร่วมมือระหว่าง มจธ. กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
1) เหมาจ่าย (2 ปีการศึกษา) ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท
2) สำหรับนักศึกษาที่เรียนเกิน 6 ภาคการศึกษา ต้องชำระค่าบำรุง
การศึกษาภาคการศึกษาละ 10,000 บาท ค่าลงทะเบียน
หน่วยกิตละ 2,500 บาท
3) วิชาปรับพื้นฐานและวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิตละ 1,500 บาท
โครงการความร่วมมือระหว่าง มจธ. กับ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี/วิทยาลัยเทคนิค
หนองคาย/วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตเทเวศร์
1) เหมาจ่าย (2 ปีการศึกษา) ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท
2) สำหรับนักศึกษาที่เรียนเกิน 2 ปี ต้องชำระค่าบำรุงการศึกษา
ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท ค่าลงทะเบียนหน่วยกิตละ
2,500 บาท
3) วิชาปรับพื้นฐานและวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิตละ 1,500 บาท
 
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 12,000 6,000 1,000 2,000 2,000
การจัดการทรัพยากรชีวภาพ 12,000 6,000 1,000 2,000 2,000
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) 12,000 6,000 1,000 2,000 2,000
เทคโนโลยีชีวเคมี 12,000 6,000 1,000 2,000 2,000
ชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ
(หลักสูตรนานาชาติ)
12,000 6,000 1,000 2,000 2,000
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ภาคเสาร์ - อาทิตย์/ภาคค่ำ)
16,000 - 1,800 - 1,800
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคเสาร์ - อาทิตย์) 18,000 - 2,000 - 2,000
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
(ภาคเสาร์ - อาทิตย์/ภาคค่ำ)
25,000 - 2,200 - 2,200
 
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
เทคโนโลยีพลังงาน 12,000 6,000 1,000 2,000 2,000
การจัดการพลังงาน 12,000 6,000 1,000 2,000 2,000
เทคโนโลยีวัสดุ 12,000 6,000 1,000 2,000 2,000
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 12,000 6,000 1,000 2,000 2,000
เทคโนโลยีอุณหภาพ 12,000 6,000 1,000 2,000 2,000
การออกแบบและผลิตแบบบูรณาการ 15,000 7,500 4,000 4,000 4,000
 
คณะวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 12,000 6,000 1,000 2,000 2,000
การสอนคณิตศาสตร์ 16,000 8,000 1,800 1,800 1,800
เคมีอุตสาหกรรม 12,000 6,000 1,000 2,000 2,000
เคมีศึกษา 15,000 - 1,200 - 1,200
ฟิสิกส์ 12,000 6,000 1,000 2,000 2,000
ฟิสิกส์ศึกษา (ภาคเสาร์ - อาทิตย์) 15,000 - 1,200 - 1,200
จุลชีววิทยาประยุกต์ 12,000 6,000 1,000 2,000 2,000
เคมี 15,000 7,500 1,800 1,800 1,800
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี 12,000 6,000 1,000 2,000 2,000
วิศวกรรมเครื่องกล 12,000 6,000 1,000 2,000 2,000
วิศวกรรมไฟฟ้า 12,000 6,000 1,000 2,000 2,000
มาตรวิทยาทางอุตสาหกรรม (ภาคค่ำ) 12,000 6,000 3,000 3,000 3,000
วิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ
(หลักสูตรนานาชาติ - ภาคค่ำ)
20,000 - 3,000 - 3,000
วิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ
จังหวัดอุบลราชธานี
1) เหมาจ่าย (2 ปีการศึกษา) ภาคการศึกษาละ 65,000 บาท
2) สำหรับนักศึกษาที่เรียนเกิน 2 ปี ต้องชำระค่าบำรุงการศึกษา
ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท ค่าลงทะเบียนหน่วยกิตละ
3,000 บาท
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรนานาชาติ - ภาคค่ำ)
18,000 9,000 2,000 2,000 2,000
วิศวกรรมโยธา 12,000 6,000 1,000 2,000 2,000
วิศวกรรมขนส่ง 12,000 6,000 1,000 2,000 2,000
วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ 12,000 6,000 1,000 2,000 2,000
วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง (ภาคค่ำ) 12,000 6,000 3,000 3,000 3,000
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(ภาคปกติ/ภาคเสาร์ - อาทิตย์)
18,000 9,000 1,500 1,500 3,000
วิศวกรรมระบบการผลิต
(ภาคค่ำ/ภาคเสาร์-อาทิตย์)
15,000 7,500 3,000 3,000 3,000
วิศวกรรมระบบการผลิต (ชลบุรี) 30,000 15,000 3,000 3,000 3,000
วิศวกรรมการเชื่อม (ภาคเสาร์ - อาทิตย์) 12,000 6,000 3,000 3,000 3,000
วิศวกรรมโลหการ (ภาคเสาร์ - อาทิตย์) 12,000 6,000 3,000 3,000 3,000
วิศวกรรมคุณภาพ (ภาคค่ำ) 15,000 7,500 3,000 3,000 3,000
วิศวกรรมอาหาร 12,000 6,000 1,000 2,000 2,000
เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ (ภาคปกติ/ภาคค่ำ) 12,000 6,000 3,000 3,000 3,000
วิศวกรรมความเที่ยงตรง 12,000 6,000 1,000 2,000 2,000
วิศวกรรมการขึ้นรูปโพลิเมอร์ (ภาคค่ำ) 12,000 6,000 3,000 3,000 3,000
วาริชวิศวกรรม 5,000 5,000 4,500 4,500 4,500
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 15,000 7,500 3,000 3,000 3,000
วิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรนานาชาติ) 1) เหมาจ่าย (2 ปีการศึกษา) ปีการศึกษาละ 120,000 บาท
2) สำหรับนักศึกษาที่เรียนเกิน 2 ปี ต้องชำระค่าบำรุงการศึกษา
ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท สำหรับภาคการศึกษาปกติ
และ 6,000 บาท สำหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ค่าลงทะเบียน
รายวิชาและวิทยานิพนธ์ หน่วยกิตละ 2,000 บาท
วิศวกรรมชีวภาพ 1) เหมาจ่าย (2 ปีการศึกษา) ภาคการศึกษาละ 38,000 บาท
2) สำหรับนักศึกษาที่เรียนเกิน 2 ปี ต้องชำระค่าบำรุงการศึกษา
ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท สำหรับภาคการศึกษาปกติ
และ 10,000 บาท สำหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ค่าลงทะเบียน
รายวิชาและวิทยานิพนธ์ หน่วยกิตละ 2,000 บาท
 
คณะศิลปศาสตร์
ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (ด้านการสอนภาษาอังกฤษ) 12,000 6,000 1,000 2,000 2,000
ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (ด้านการสอนภาษาอังกฤษ)
(โครงการพิเศษ - ภาคเสาร์ - อาทิตย์)
15,000 15,000 1,500 1,500 1,500
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ
(หลักสูตรนานาชาติ)
15,000 15,000 2,000 2,000 2,000
 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
การออกแบบและการวางแผน (หลักสูตรนานาชาติ) 1) ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท
2) ค่าลงทะเบียนรายวิชา หน่วยกิตละ 3,000 บาท
3) ค่าธรรมเนียมพิเศษ ภาคการศึกษาละ 36,750 บาท
 
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ภาคค่ำ) 25,000 12,500 3,000 3,000 3,000
การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคค่ำ) 25,000 12,500 3,000 3,000 3,000
การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคปกติ) 1) เหมาจ่าย (2 ปีการศึกษา) ภาคการศึกษาละ 37,500 บาท
2) สำหรับนักศึกษาที่เรียนเกิน 2 ปี ต้องชำระค่าบำรุงการศึกษา
ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท สำหรับภาคการศึกษาปกติ
และ 6,000 บาท สำหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ค่าลงทะเบียน
หน่วยกิตละ 1,200 บาท
การบริหารโครงการ (ภาคค่ำ) 25,000 12,500 3,000 3,000 3,000
การจัดการธุรกิจโทรคมนาคม (ภาคเสาร์ - อาทิตย์) 25,000 12,500 3,000 3,000 3,000
การจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ (ภาคค่ำ) 25,000 12,500 3,000 3,000 3,000
การจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ (ภาคปกติ) 1) เหมาจ่าย (2 ปีการศึกษา) ภาคปกติภาคการศึกษาละ
37,500 บาท ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ
18,750 บาท
2) สำหรับนักศึกษาที่เรียนเกิน 2 ปี ต้องชำระค่าบำรุงภาคปกติ
ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท ค่าลงทะเบียนหน่วยกิตละ
1,200 บาท
3) วิชาปรับพื้นฐานและวิชาภาษาอังกฤษ หน่วยกิตละ 1,000
บาท
 
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ภาคค่ำ) 25,000 12,500 3,000 3,000 3,000
การพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันเชิง
อุตสาหกรรม (ภาคเสาร์ - อาทิตย์)
25,000 12,500 3,000 3,000 3,000
 
บัณฑิตร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีพลังงาน (หลักสูตรนานาชาติ) 30,000 - 3,000 - 3,000
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) 30,000 - 3,000 - 3,000
เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน (หลักสูตรนานาชาติ) 30,000 - 3,000 - 3,000
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) 30,000 - 3,000 - 3,000
 
ระดับปริญญาเอก
คณะ / สาขา / หลักสูตร

ค่าบำรุงการศึกษา/ภาค

ค่าลงทะเบียน/หน่วยกิต
ภาคปกติ ภาคฤดูร้อน ภาคปกติ ภาคฤดูร้อน โครงงาน/วิทยานิพนธ์
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
เทคโนโลยีพลังงาน 12,000 6,000 1,000 2,000 2,000
เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน 12,000 6,000 1,000 2,000 2,000
เทคโนโลยีวัสดุ 12,000 6,000 1,000 2,000 2,000
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 12,000 6,000 1,000 2,000 2,000
เทคโนโลยีอุณหภาพ 12,000 6,000 1,000 2,000 2,000
การออกแบบและผลิตแบบบูรณการ 15,000 7,500 4,000 4,000 4,000
 
คณะวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 16,000 8,000 1,800 1,800 1,800
ฟิสิกส์ 12,000 6,000 1,000 2,000 2,000
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 15,000 - 1,200 - 2,400
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
(หลักสูตรนานาชาติ)
25,000 12,500 3,000 3,000 3,000
 
คณะศิลปศาสตร์
ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) 25,000 12,500 3,000 3,000 3,000
 
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
Individual Based Program 30,000 15,000 8,800 8,800 8,800
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี 12,000 6,000 1,000 2,000 2,000
วิศวกรรมเครื่องกล 12,000 6,000 1,000 2,000 2,000
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 28,000 14,000 2,000 2,000 2,000
วิศวกรรมโยธา 12,000 6,000 1,000 2,000 2,000
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 15,000 - 3,000 - 3,000
วิศวกรรมอาหาร 12,000 6,000 1,000 2,000 2,000
เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ 12,000 6,000 3,000 3,000 3,000
วิศวกรรมการผลิตและระบบ 15,000 - 3,000 - 3,000
วิศวกรรมชีวภาพ 1) เหมาจ่าย (3 ปีการศึกษา) ภาคการศึกษาละ 38,000 บาท
2) สำหรับนักศึกษาที่เรียนเกิน 3 ปี ต้องชำระค่าบำรุง
การศึกษาภาคการศึกษาละ 20,000 บาท สำหรับภาค
การศึกษาปกติ และ 10,000 บาท สำหรับภาคการศึกษา
ฤดูร้อน ค่าลงทะเบียนรายวิชาและวิทยานิพนธ์ หน่วยกิตละ
2,000 บาท
 
บัณฑิตร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีพลังงาน (หลักสูตรนานาชาติ) 30,000 - 3,000 - 3,000
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) 30,000 - 3,000 - 3,000
 
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 25,000 12,500 3,000 3,000 3,000
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
กลับสู่ด้านบน ^

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมและซื้อใบสมัครพร้อม
คู่มือการรับสมัครได้ด้วยตนเองที่

สำนักบัณฑิตศึกษาและกิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี
126 ถ.ประชาอุทิศ (สุขสัวสดิ์ 48)
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์: 02-470-8154, 02-470-8340-41
โทรสาร: 02-470-8343
เว็บไซต์: http://www.kmutt.ac.th/organization/gradio/

spacer