ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรี
:: หน้าหลัก > หลักสูตร > ค่าเล่าเรียน > ค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรี

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณต่อปีการศึกษา

คณะ / สาขา / หลักสูตร

รหัส43-44

รหัส45-46 รหัส47-48 รหัส49-51 รหัส52
ปริญญาตรี          
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์(หลักสูตรปกติ และ ปวส. ต่อปริญญาตรีภาคปกติ ยกเว้น วศ.คอมพิวเตอร์)คณะวิทยาศาสตร์,คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเทคโนโลยี
1.1 ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ

6,000 บาท

8,000 บาท

10,000 บาท

10,000 บาท

12,000 บาท

1.2 ค่าลงทะเบียนรายวิชา หน่วยกิตละ 200 บาท 300 บาท 400 บาท 400 บาท 500 บาท
1.3 ค่าประกันอุบัติเหตุ ภาคละ 100 บาท 100 บาท 100 บาท 100 บาท 100 บาท
           
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา หลักสูตรนานาชาติ)
2.1 ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท 25,000 บาท 25,000 บาท 25,000 บาท 25,000 บาท
2.2 ค่าลงทะเบียนรายวิชา หน่วยกิตละ 1,200 บาท 1,200 บาท 1,200 บาท 1,200 บาท 1,200 บาท
2.3 ค่าประกันอุบัติเหตุ ภาคละ 100 บาท 100 บาท 100 บาท 100 บาท 100 บาท
           
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปกติ) ปีการศึกษา 2549 ขึ้นไปชำระแบบเหมาจ่าย ยกเว้นภาคฤดูร้อน
3.1 ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 6,000 บาท 8,000 บาท 10,000 บาท 17,200 บาท 21,000 บาท
3.2 ค่าลงทะเบียนรายวิชา หน่วยกิจละ 200 บาท 300 บาท 400 บาท    
3.3 ค่าประกันอุบัติเหตุ ภาคการศึกษาละ 100 บาท 100 บาท 100 บาท    
           
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2549 ขึ้นไปชำระแบบเหมาจ่าย ยกเว้นภาคฤดูร้อน
4.1 ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ   25,000 บาท 25,000 บาท 46,600 บาท 52,000 บาท
4.2 ค่าลงทะเบียนรายวิชา หน่วยกิตละ   1,200 บาท 1,200 บาท    
4.3 ค่าประกันอุบัติเหตุ ภาคการศึกษาละ   100 บาท 100 บาท    
           
5. คณะวิศวกรรมสาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา 4 ปี) อัตราค่าบำรุงแบบเหมาจ่าย (ไม่เกินปีละ 41 หน่วยกิต กรณีเกินให้คิดอัตราปกติ)
5.1 งวดที่ 1     15,000 บาท 15,000 บาท 15,000 บาท
5.2 งวดที่ 2     35,000 บาท 35,000 บาท 35,000 บาท
5.3 งวดที่ 3     35,000 บาท 35,000 บาท 35,000 บาท
5.4 ค่าประกันอุบัติเหตุ ภาคการศึกษาละ     100 บาท    
           
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา เทียบโอน) อัตราค่าบำรุงแบบเหมาจ่าย (ไม่เกินปีละ 41 หน่วยกิต กรณีเกินคิดตามอัตราปกติ)
6.1 งวดที่ 1     23,000 บาท 15,000 บาท 15,000 บาท
6.2 งวดที่ 2     31,000 บาท 35,000 บาท 35,000 บาท
6.3 งวดที่ 3     31,000 บาท 35,000 บาท 35,000 บาท
6.4 ค่าประกันอุบัติเหตุ ภาคการศึกษาละ     100 บาท    
           
7. คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์)
7.1 ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท 10,000 บาท 10,000 บาท 10,000 บาท 12,000 บาท
7.2 ค่าลงทะเบียนรายวิชา หน่วยกิตละ 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท
7.3 ค่าประกันอุบัติเหตุ ภาคการศึกษาละ 100 บาท 100 บาท 100 บาท 100 บาท 100 บาท
           
8. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย และสาขาวิชามีเดียอาร์ต)
8.1 ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ       10,000 บาท 12,000 บาท
8.2 ค่าลงทะเบียนรายวิชา หน่วยกิจละ       1,500 บาท 1,500 บาท
8.3 ค่าประกันอุบัติเหตุ ภาคการศึกษาละ       100 บาท 100 บาท
           
9. คณะครุศาสตร์ออุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน)
9.1 ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ         12,000 บาท
9.2 ค่าลงทะเบียนรายวิชา หน่วยกิตละ         1,000 บาท
9.3 ค่าประกันอุบัติเหตุ ภาคการศึกษาละ         100 บาท
           
10. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
10.1 ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท 10,000 บาท 10,000 บาท 10,000 บาท 12,000 บาท
10.2 ค่าลงทะเบียนรายวิชา หน่วยกิตละ 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,200 บาท
10.3 ค่าประกันอุบัติเหตุ ภาคการศึกษาละ 100 บาท 100 บาท 100 บาท 100 บาท 100 บาท
           
11. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
11.1 ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท 10,000 บาท 10,000 บาท 10,000 บาท 12,000 บาท
11.2 ค่าลงทะเบียนรายวิชา หน่วยกิตละ 1,800 บาท 1,800 บาท 1,800 บาท 1,800 บาท 1,800 บาท
11.3 ค่าประกันอุบัติเหตุ ภาคการศึกษาละ 100 บาท 100 บาท 100 บาท 100 บาท 100 บาท
           
12. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ-นานาชาติ)
12.1 ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท 10,000 บาท 10,000 บาท 10,000 บาท 12,000 บาท
12.2 ค่าลงทะเบียนรายวิชา หน่วยกิตละ 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,200 บาท 2,000 บาท
12.3 ค่าประกันอุบัติเหตุ ภาคการศึกษาละ 100 บาท 100 บาท 100 บาท 100 บาท 100 บาท
           
13. หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต หรือวิทยศาสตร์บัณฑิต (Individual Based Program)
13.1 ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ         25,000 บาท
13.2 ค่าลงทะเบียนรายวิชา หน่วยกิตละ         3,000 บาท
13.3 ค่าประกันอุบัติเหตุ ภาคการศึกษาละ         100 บาท
กลับสู่ด้านบน ^          

หมายเหตุ :

1. ค่าบำรุงการศึกษาภาคฤดูร้อน คิดครึ่งหนึ่ง ส่วนค่าหน่วยกิต คิดเป็นสองเท่า
2. รายวิชาโครงงาน (Project) ที่เคยติด I แล้วลงใหม่ไม่ต้องชำระเงินค่าหน่วยกิต
3. ค่าประกันอุบัติเหตุ ให้เก็บภาคการศึกษาละ 100 บาท ทุกรหัส ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมและซื้อใบสมัครพร้อม
คู่มือการรับสมัครได้ด้วยตนเองที่

ส่วนคัดเลือกนักศึกษา (Admission and Recruitment Division)
เวลาทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1
126 ถ.ประชาอุทิศ (สุขสัวสดิ์ 48)
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์:0-2470-8146, 0-2470-8164, 0-2470-8348
โทรสาร:0-2470-8164
เว็บไซต์: http://www.kmutt.ac.th/admission
อีเมล์: admission@kmutt.ac.th


ที่มา : ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552 สำนักทะเบียน

spacer