ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
เกี่ยวกับงานวิจัย
:: หน้าหลัก > งานวิจัย > เกี่ยวกับงานวิจัย > หน้า 2

คลัสเตอร์วิจัย
มหาวิทยาลัยส่งเสริมการทำวิจัยตามกลุ่มความเชี่ยวชาญ (Core Capability) ทางวิชาการรวม 7 กลุ่มหลัก และได้รวมกลุ่มวิจัยสหวิทยาการ (Multidisciplinary Research Cluster) ที่มีศักยภาพ จัดตั้งเป็นบางขุนเทียนคลัสเตอร์ R&D Cluster และคลัสเตอร์มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (NRU Cluster) ในเวลาต่อมา เพื่อเพิ่มศักยภาพงานวิจัยพัฒนาในการทำโครงการวิจัยร่วมกันของบุคลากรข้ามหน่วยงาน
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรด้านวิจัยร่วมกัน และทำให้เกิดงานวิจัยพัฒนาที่มีผลกระทบสูงที่เป็นประโยชน์ทั้งด้านวิชาการ ชุมชนสังคม และประเทศชาติ

7 Core Capability ได้แก่
1. กลุ่มพลังงาน สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสะอาด
2. กลุ่มเทคโนโลยีวิศวกรรมและการบริหารจัดการ
3. กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพและอุตสาหกรรมอาหาร
4. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณิตศาสตร์ประยุกต์
5. กลุ่มการเรียนรู้และครุศาสตร์อุตสาหกรรม
6. กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และภาษา
7. กลุ่มวิจัยนโยบาย

บางขุนเทียนคลัสเตอร์
เป็นการทำวิจัยแบบคลัสเตอร์ครั้งแรกแรกตั้งแต่ปี 2540 ที่ มจธ. วิทยาเขตบางขุนเทียน ซึ่งเริ่มจากการทำงานร่วมกันของอาจารย์นักวิจัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี และ สรบ.

R&D Cluster
1. กลุ่มวิทยาศาสตร์ว่าด้วยระบบของโลก
Earth Systems Science - ESS

2. สถาบันวิจัยด้านวัสดุศาสตร์และวัสดุวิศวกรรม
Institute of Materials Sciences and Engineering Research - IMSER

3. โครงการวิทยาศาสตร์-วิศวกรรมชีวภาพ
Bio Science – Bio Engineering - BSBE

4. กลุ่มคุณภาพอากาศในอาคารและการจัดการพลังงาน
Indoor Air Quality & Energy Management - IAQE

5. กลุ่มวิจัยนโยบาย
Policy Research Cluster

NRU Cluster (คลัสเตอร์ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ)
1. คลัสเตอร์วิจัยด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
Materials Science and Materials Engineering Cluster
2. คลัสเตอร์วิจัยด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
Energy and Environment Cluster
3. คลัสเตอร์วิจัยด้านการผลิตและระบบอัตโนมัติ
Manufacturing & Automation System Cluster
4. คลัสเตอร์วิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและอาหาร
Biotechnology and Food Cluster
5. คลัสเตอร์วิจัยด้านการคำนวณทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Computational Science, Engineering and Information Technology Cluster

1 2 3 >> ต่อไป

 

spacer
graphicheading
> นักวิจัย
> ครุภัณฑ์วิจัย
> ผลงานวิจัย
> แหล่งทุน
> วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
 
graphicheading
> สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร
> สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
> สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
> ติดต่อ