ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
เกี่ยวกับงานวิจัย
:: หน้าหลัก > งานวิจัย > เกี่ยวกับงานวิจัย> หน้า 3

• ทรัพย์สินทางปัญญา
มหาวิทยาลัยให้การส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยและการ
ประดิษฐ์คิดค้นและการจดทะเบียนคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญา จากสถิติ พบว่า มจธ. เป็นมหาวิทยาลัยที่มี
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรต่อจำนวนอาจารย์ทั้งหมด
ในมหาวิทยาลัย สูงสุด นอกจากนี้ ยังมีการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
และ การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์
จ ากงานวิจัย การประดิษฐ์ และทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ชั้น 7 อาคารสํานักงานอธิการบดี
126 ถนนประชาอุทิศ
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์: 02-470-9685-9

อีเมล research@kmutt.ac.th
ip@kmutt.ac.th
journal@kmutt.ac.th
เว็บไซต์: http://www.kmutt.ac.th/rippc/

ย้อนกลับ >> 1 2 3

spacer
graphicheading
> นักวิจัย
> ครุภัณฑ์วิจัย
> ผลงานวิจัย
> แหล่งทุน
> วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
 
graphicheading
> สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร
> สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
> สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
> ติดต่อ