ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากรspacer
spacer
thumbnail spacer

ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

spacer
Link: http://ohrs.nrct.go.th/E-learning
spacer
spacer
  • เปิดสอบ TETET สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา รอบพฤษภาคม 2563

  • คณะศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดสอบ Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET) ซึ่งเป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษในรูปแบบ computer-based เน้นทดสอบใน 4 ทักษะ คือ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องการยกเว้นกา
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

spacer
ขอรับเงินทุนอุดหนุนการวิจัยดำเนินการผ่านระบบ NRIIS (www.nriis.in.th) และดำเนินการในระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม ((kirim.kmutt.ac.th) ภายในวันที่ 14 เมษายน 2563
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

การอบรมออนไลน์เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์

spacer
การอบรมออนไลน์ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ นำเสนอการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลโลจิสติกส์เพื่อประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย

spacer
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย ผศ. ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล ได้นำเสนอบทสรุปของ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลโลจิสติกส์เพื่อประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย โดยมี นางธิดา พัทธธรรม ที่ปรึกษาน
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >