ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากรspacer
spacer
thumbnail spacer

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนจ้างงาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2562

spacer
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนจ้างงาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2562
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

ขอแจ้งเลื่อนกำหนดจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ว่าด้วยผลงานวิจัยด้านการฟื้นฟูทรัพยกรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

spacer
กำหนดวันจัดงานใหม่คือ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

เปิดให้บริการทดสอบ XRD-XRF สำหรับนึกศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 และระดับบัณฑิตศึกษาชั้นปีสุดท้าย

spacer
ระหว่างวันที่ 2 – 30 มิถุนายน 2563
spacer
spacer
  • ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน ชุดที่ 18

  • ด้วย สมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน ชุดปัจจุบันจะครบวาระในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 มหาวิทยาลัยฯ จึงดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงานชุดใหม่ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์ เป็นผู้ดำเนินการตามกระบวนการของข้อบังคับมหาวิทยาลัย
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >
thumbnail spacer

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ นำเสนอการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลโลจิสติกส์เพื่อประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย

spacer
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย ผศ. ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล ได้นำเสนอบทสรุปของ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลโลจิสติกส์เพื่อประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย โดยมี นางธิดา พัทธธรรม ที่ปรึกษาน
spacer
spacer
spacer
spacer
รายละเอียดทั้งหมด >