ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
รับสมัครบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > รับสมัครบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559

วันที่ : 09 สิงหาคม 2559
โดย : สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8078

            ด้วย สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สารพัน Media กับการสร้างงานนำเสนอ” เพื่อให้บุคลากรสามารถสร้างสื่อ (Media) ประกอบการนำเสนองานได้ตามต้องการ สวยงาม สร้างสรรค์ และโต้ตอบกับผู้ฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกำหนดจัดจำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 35 คน  (รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 30-31 สิงหาคม 2559 และรุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 6-7 กันยายน 2559)  เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 2  สำนักคอมพิวเตอร์ โดยผลการอบรมสามารถนำไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนระดับพนักงานตำแหน่งวิชาชีพอื่นๆ ของ มจธ.

            ในการนี้ สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานท่านเวียนแจ้งบุคลากรที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว และ โปรดส่งใบสมัครกลับมายังสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลพร้อมส่งไฟล์งานที่ใช้ประกอบการฝึกอบรมที่สมบูรณ์ที่ E-mail: hrdtraining@kmutt.ac.th ภายในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559
 
รายละเอียดเพิ่มได้ที่ http://www.hrd.kmutt.ac.th/ 
 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารประกอบข่าว
  > รับสมัครบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559
  > ใบสมัครอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next