ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
รับสมัครบุคลากรเข้ารับการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2560
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > รับสมัครบุคลากรเข้ารับการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2560

วันที่ : 21 ตุลาคม 2559
โดย : สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

       ด้วย คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กำหนดจัดการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร มจธ. ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรมหาวิทยาลัยให้ได้มาตรฐาน ตามแผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย  ซึ่งผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษนี้สามารถนำไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนระดับพนักงานตำแหน่งวิชาชีพอื่นๆ ของ มจธ. โดยมีค่าใช้จ่ายในการสอบวัดระดับคนละ 300 บาท (มหาวิทยาลัยจะยกเว้นค่าใช้จ่ายให้กับบุคลากรที่ไม่เคยเข้ารับการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเท่านั้น)
        ในการนี้ สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงจัดให้มีการสอบวัดระดับดังกล่าวขึ้นใน วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 โดยแบ่งการสอบเป็น 2 ส่วนดังนี้
        1. ส่วนการพูด (Speaking) ณ อาคารศิลปศาสตร์  เวลา 13.00-16.00 น.
        2. ส่วนที่เป็น Paper based ณ อาคารศิลปศาสตร์  เวลา 16.30-18.30 น. 

        และกรุณาส่งใบสมัครมายังสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียด และใบสมัครเอกสารประกอบข่าว
  > บันทึกข้อความ สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ 1/2560
  > ซักซ้อมความเข้าใจเกณฑ์การทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของบุคลากร
  > ใบสมัครสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ 1/2560

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next