ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาต่อในประเทศ ประจำปี 2560
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาต่อในประเทศ ประจำปี 2560

วันที่ : 09 มกราคม 2560
โดย : สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8078

       ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง การรับสมัครพนักงานตำแหน่งวิชาชีพอื่นๆ หรือข้าราชการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป เพื่อรับทุนการศึกษาต่อในประเทศ ประจำปี 2560 นั้น มีผู้สมัครรับทุนการศึกษาทั้งสิ้น 4 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาโท จำนวน 3 คน และระดับปริญญาเอก จำนวน 1 คน มหาวิทยาลัยฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
        1.ระดับปริญญาโท มีผู้สมัครรับทุนการศึกษา จำนวน 3 คน ดังนี้
                1.1.นางสาวยิ่งลักษณ์  อุตส่าห์พานิช
                1.2.นายวชิรวิชญ์  แสงโรจน์กิตติคุณ
                1.3.นายนิรันดร์  ย่อมเที่ยงแท้
        2.ระดับปริญญาเอก มีผู้สมัครรับทุนการศึกษา จำนวน 1 คน ดังนี้
                2.1.นายอนุสรณ์  จำปีเรือง
        ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครรับทุนและสัมภาษณ์ผู้บังคับบัญชา ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 9 ห้อง AD 910 ดังกำหนดการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครทุน และสัมภาษณ์ผู้บังคับบัญชา ดังเอกสารแนบ 

เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครทุน และสัมภาษณ์ผู้บังคับบัญชา

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next