ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรับสมัครลูกจ้างตำแหน่งนักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ(Technology Liaison Officer;LO)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on job > ประกาศรับสมัครลูกจ้างตำแหน่งนักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ(Technology Liaison Officer;LO)

วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
   ปฏิบัติงานด้านการบริหาร จัดการ วิเคราะห์โครงการ และให้คำแนะนำปรึกษาด้านการทำโครงการร่วมต่างๆ กับมหาวิทยาลัยฯ สร้าง วางแผน และพัฒนาโครงการความร่วมมือเชิงกลยุทธ์และผลักดันให้การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน-ผล ที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระยะยาวที่เข้มแข็งระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม จัดเตรียมประชุม กิจกรรม งานสัมมนา ฟอรั่ม หรืองานนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมสนับสนุนความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งติดต่อประสานงาน ติดตามและสรุปโครงการต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  

หน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติ

    1. ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการ บริการให้คำปรึกษาด้านการทำโครงการร่วมต่างๆ กับมหาวิทยาลัยฯ แก่ภาคอุตสาหกรรม
    2. วางแผน และพัฒนาโครงการความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับภาคอุตสาหกรรม
    3. ติดต่อประสานงาน และดูแลติดตามโครงการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน รวมทั้งจัดเตรียมการประชุม และสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม
    4. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของโครงการความร่วมมือต่างๆ และข้อมูลความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย
    5. แก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อให้งานสามารถดำเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    6. รายงานผลการปฏิบัติงาน ข้อบกพร่องและปัญหาในการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นทราบอย่างสม่ำเสมอ
    7. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่ง
    1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    2. มีความสามารถด้านการบริหารจัดการอย่างมีมีประสิทธิภาพ
    3. มีทักษะในการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ และประสานงานได้อย่างคล่องแคล่ว
    4. มีทักษะในการฟัง จับประเด็น และจดจำรายละเอียดต่างๆ ได้ดี
    5. ทำงานเป็นทีมได้ดี มีความเป็นมืออาชีพ ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
    6. ทันสมัย ใฝ่เรียนรู้ ติดตามข้อมูลข่าวสาร เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ และพัฒนาความสามารถอยู่เสมอ
    7. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

วิธีการสมัคร
   ส่ง Resume แนบรูปถ่าย(มุมขวาบน) และ Transcript ป.ตรี ป.โท มาที่ E-mail: ipu@kmutt.ac.th ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อคุณสุทธิพร โทร.02-470-9625

 

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next