ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม Exhibition ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม Exhibition ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2

วันที่ : 15 มีนาคม 2562
โดย : คุณวิไลรัตน์ กลั่นบุศย์ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8910


ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม Exhibition ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ขึ้น มีรายละเอียดดังนี้

              1.วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ Learning Space : Grand Opening  ของทุกหลักสูตร และพบปะนักศึกษาและกลุ่มงานวิจัยของหลักสูตรวท.ม วิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรวท.ม/ปร.ด วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน และกลุ่มวิจัยภาควิชาฟิสิกส์

              2. วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ Learning Space : กิจกรรมของกลุ่มวิจัยภาควิชาจุลชีววิทยา  กลุ่มวิจัยภาควิชาคณิตศาสตร์ และกลุ่มวิจัยภาควิชาเคมี

              โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนภายในคณะวิทยาศาสตร์ ให้เป็นที่รู้จักกับนักศึกษา มจธ. พร้อมทั้งแสดงผลงานวิจัยของอาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ทั้งนี้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เข้าร่วมกิจกรรม Exhibition จะได้รับรายละเอียดดังนี้

 

            1. สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้ชั่วโมงปัจฉิมนิเทศตามจริง

 

            2. สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้ชั่วโมงกิจกรรมตามจริง

 

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณวิไลรัตน์ กลั่นบุศย์ เบอร์โทรศัพท์ภายใน  8910

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next