ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการนิทรรศการโครงงานวิจัยของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการนิทรรศการโครงงานวิจัยของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562

วันที่ : 27 มีนาคม 2562
โดย : งานบริการการศึกษา (อรอนงค์) โทร 02 470 8812

กำหนดการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ พื้นที่การเรียนรู้ (Science Learning Space)
 

8.00-8.30 น. นักศึกษาติดโปสเตอร์
8.30-9.00 น. นักศึกษาลงทะเบียนโดยยื่นบัตรนักศึกษา 
9.00 – 9.10 น. พิธีเปิดโดยผู้บริหาร
9.10-12.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 พร้อมที่บอร์ดแสดงผลงาน 
12.00-13.30 น. รับประทานอาหาร (จัดพื่นที่สำหรับนักศึกษาที่ใต้อาคารจุลชีววิทยา และอาคารปฏิบัติการ ทางวิทยาศาสตร์   อาจารย์รับประทานอาหารที่ภาควิชาหรือตามอัธยาศัย)
13.30-14.00 น. พิธีปิดและมอบรางวัล
 
หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next