ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
FSci Alumni career day and networking 2019 ครั้งที่ 1
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > FSci Alumni career day and networking 2019 ครั้งที่ 1

วันที่ : 27 มีนาคม 2562
โดย : คุณกรรณิการ์ ดีปัญญา โทร 02 4708908

พบกับบูธของบริษัท/หน่วยงานชั้นนำ รับสมัครงาน / แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อคัดเลือกนักสึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ เช่น   องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF-ประเทศไทย)  บรืษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท NXP Semiconductor บริษัท โคเวอร์แมท จำกัด บริษัท CPF IT Center Co. Ltd. และอื่นๆ 

 

กำหนดการงาน FSci Alumni career day and networking 2019 ครั้งที่ 1

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562

Science Learning Space คณะวิทยาศาสตร์

เวลา

กิจกรรม

สถานที่

08.00 น. - 09.00 น.

- ลงทะเบียน

Science Learning space

 

09.00 น. - 09.10 น.

- พิธีเปิดโครงการ  FSci Alumni career day and networking 2019 ครั้งที่ 1

- กล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการ โดย

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

09.11 น. - 09.30 น.

- ประธานกล่าวเปิดงานโดย

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล

  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

- รับประทานอาหารว่าง

09.31 น. - 16.00 น.

 

 

 

- นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เยี่ยมบูธบริษัท และกรอกใบสมัครงาน

- รับประทานอาหารว่าง

- นักศึกษาเข้าสัมภาษณ์หรือสอบข้อเขียนตามระเบียบของบริษัท

- รับประทานอาหารกลางวัน

- นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมฟังเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้

  ประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

  (เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์)

 

- เยี่ยมชมบูธ+รับใบสมัครงาน

  ห้อง Science Learning space

- ห้องสัมภาษณ์ /สอบข้อเขียน

  1. ห้องสัมมนา SI 213-214

  อาคารศูนย์เครื่องมือฯ

  2. ห้องประชุมคณะฯ  Scl 209    

      ชั้น 2 อาคารปฎิบัติการพื้นฐาน

      ทางวิทยาศาสตร์

- ห้องเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์

  เวลา 14.00 น. – 15.00 น.

  ณ ห้องเรียนรวม 200 (Scl 124)

  ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์

Ø ดร.วราภรณ์ ตองอ่อน

      องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล

      (WWF-ประเทศไทย)

Ø นายคชา อนุชิตชาญชัย

       บรืษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด

Ø นายชวโรจนน์ วิเศษ

บริษัท NXP Semiconductor

Ø นายกิตติ อภิชิต

บริษัท โคเวอร์แมท จำกัด

Ø นายสุรศักดิ์ ไพบูลย์สิทธิวงศ์

บริษัท CPF IT Center Co. Ltd.

 

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

ข้อมูลเพิ่มเติม คุณกรรณิการ์ ดีปัญญา โทร  02 4708908


< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next