ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การชำระค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการทางศุลกากร (ใบแจ้งหนี้เลขที่ 35481-03-2562)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > การชำระค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการทางศุลกากร (ใบแจ้งหนี้เลขที่ 35481-03-2562)

วันที่ : 28 มีนาคม 2562
โดย : สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

เรียน     คณบดี/ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมการผ่านพิธีการใบขนสินค้าและตรวจปล่อย เลขที่ 35481/03/2562

    ตามที่  กองคลัง กรมศุลกากร ได้มีใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการทางศุลกากร ตามสิ่งที่           ส่งมาด้วย.  มีรายการค้างชำระค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการทางศุลกากร เดือน มีนาคม 2562 จำนวน             1 รายการ  รายการละ 200 บาท เป็นเงินจำนวนเงินทั้งสิ้น 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดใบขนสินค้า ดังนี้

 

ลำดับที่

เลขที่ใบขนสินค้า

Broker/Tax

1

A027 0620203715 000000

0105524004041 000000

(บริษัท ทีเอ็นที เอ็กซเพลส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด)

 

   

ดังนั้น  สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ จึงขอให้หน่วยงานของท่านช่วยตรวจสอบว่าได้ดำเนินการออกของตามใบขนสินค้าดังกล่าวข้างต้นหรือไม่ หากหน่วยงานของท่านได้ดำเนินการตามใบขนสินค้าดังกล่าว ขอให้นำสำเนาใบแจ้งหนี้ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือนี้ ไปจ่ายเงิน ณ กองคลัง กรมศุลกากร ภายในระยะเวลาที่กำหนด และเมื่อท่านได้ชำระเงินแล้วให้สำเนาใบเสร็จรับเงินให้กับสำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป

    ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยฯ ไม่ชำระเงินตามจำนวนที่เรียกเก็บ และไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด จะส่งผลทำให้มหาวิทยาลัยฯ ไม่สามารถออกของรายการอื่น ๆ ได้ และกรมศุลกากรจะดำเนินการตามกฎหมายกับมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดมอบผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

 

 

                    ( นางสาววิภา รุ่งเรืองพลางกูร )

                                   ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

เอกสารประกอบข่าว
  > การชำระค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการทางศุลกากร (ใบแจ้งหนี้เลขที่ 35481-03-2562)

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next