ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดจัดงานนิทรรศการโครงงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ. 2562
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดจัดงานนิทรรศการโครงงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ. 2562

วันที่ : 16 พฤษภาคม 2562
โดย : ข้อมูลเพิ่มเติม งานบริการการศึกษา (คุณอรอนงค์ สุทธาชีวะ โ่ทร 02 470 8812)

คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดจัดงานนิทรรศการโครงงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ พื้นที่การเรียนรู้ (Science Learning Space) ตั้งแต่เวลา 9.00 - 14.00 น. เพิ้อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะนำเสนอผลงานวิจัย โดยมีกำหนดการ ดังนี้
 
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ พื้นที่การเรียนรู้ (Science Learning Space)
 
8.00-8.30 น. นักศึกษาติดโปสเตอร์
8.30-9.00 น. นักศึกษาลงทะเบียนโดยยื่นบัตรนักศึกษา 
9.00 – 9.10 น. พิธีเปิดโดยผู้บริหาร
9.10-12.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 พร้อมที่บอร์ดแสดงผลงาน 
12.00-13.30 น. รับประทานอาหาร (จัดพื่นที่สำหรับนักศึกษาที่ใต้อาคารจุลชีววิทยา และอาคารปฏิบัติการ ทางวิทยาศาสตร์   อาจารย์รับประทานอาหารที่ภาควิชาหรือตามอัธยาศัย)
13.30-14.00 น. พิธีปิดและมอบรางวัล
 
หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next