ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1

วันที่ : 25 มิถุนายน 2562
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กำหนดการจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม X04 ชั้น 10  อาคาร KX (KMUTT Knowledge Exchange for Innovation Center)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ถนนกรุงธนบุรี  แขวงบางลำภูล่าง  เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้  ความเข้าใจ  และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผลิตผลงานวิจัยเพื่อเป็นประโยชน์แก่ภาคการผลิต  อุตสาหกรรม และภาคสังคม  และสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในระดับประเทศ  นำสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างผลกระทบต่อสังคมได้    
ในการนี้ ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่) รุ่นที่ 1  ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด  สำหรับข้าราชการและบุคลากรของรัฐสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา  และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัดตามระเบียบราชการ  
 
ทั้งนี้สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมได้ผ่านทางอีเมลล์ research@kmutt.ac.th หรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 โดยระบุสมัครโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่) 

รับจำนวนจำกัด เพียง 60 ท่าน

และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kmutt.ac.th/rippc/workshopnewres 

สำหรับผลการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม จะประกาศให้ทราบในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ทางเว็บไซต์ http://www.kmutt.ac.th/rippc/workshopnewres 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: คุณมลฤดี สุคนธทรัพย์ 
โทรศัพท์: 0-2470-9627เอกสารประกอบข่าว
  > poster
  > โครงการ
  > กำหนดการ
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next