ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การรับสมัครทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2562
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > การรับสมัครทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ : 07 พฤศจิกายน 2562
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

    มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ที่มีผลการเรียนดีเด่น และกำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของไทยในปัจจุบัน ภายใต้โครงการ ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดีมีศักยภาพเป็นเลิศประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 8 ทุน มูลค่าทุนละ 60,000 บาทต่อปีการศึกษา โดยเป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยมีรายละเอียดการเปิดรับสมัครดังนี้

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24 มกราคม 2563

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

1. ศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1

2. กำลังศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนดตามประกาศที่แนบมาด้วย 

3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3.15 ขึ้นไป 

4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00 และไม่มีเกรด F หรือ U ในระหว่างการเรียน

5. มีความพร้อมและสามารถเข้าร่วมการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา (ตามหลักสูตร) หรือเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะได้

6. มีความประพฤติดี ทัศนคติดี และสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

   ผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษา สามารถเข้าไปกรอกใบสมัครทางระบบออนไลน์ได้ที่ http://scholarship.ajinomotofoundation.or.th หรือสแกน QR Code ที่อยู่ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ทุน ฯ

   ทั้งนี้ให้จัดส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานชั่วคราว ชั้น 6B อาคารจอดรถ

   หากต้องการดูรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดเอกสารระเบียบการรับสมัคร และขั้นตอนการกรอกใบสมัครได้จากลิ้งด้านล่าง

 *** ผู้สมัครขอรับทุน จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่มูลนิธิฯ กำหนดไว้ และการส่งเอกสารจะต้องมีการกรอกข้อมูล และแนบเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วน***

เอกสารประกอบข่าว
  > ระเบียบทุน ATS ประจำปี 2562
  > ขั้นตอนการกรอกใบสมัครออนไลน์
  > โปสเตอร์ทุน ATS ประจำปี 2562

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next