ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การรับสมัคร ทุนการศึกษา บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด ปีการศึกษา 2562
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > การรับสมัคร ทุนการศึกษา บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด ปีการศึกษา 2562

วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2562
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

   ด้วย บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด มีความประสงค์จะสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีความประพฤติดี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพยาบาล การแพทย์แผนไทย และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด (เคมี ปิโตรเคมี การตลาด อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม) ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 20 ทุนๆ ละ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อปีการศึกษา โดยเป็นทุนต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2562
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. เป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือมีปัญหาทางการเงินที่เกี่ยวกับการศึกษา
3. มีความประพฤติดี ไม่เคยประพฤติผิดกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน
1. ใบสมัครทุนการศึกษา บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด (กรุณากรอกข้อความด้วยลายมือตัวบรรจง)
2. รูปถ่ายนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ติดใบสมัครขอรับทุน
3. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
4. รูปถ่ายที่อยู่อาศัยปัจจุบันของครอบครัวและของนักศึกษา
5. เอกสารอื่นๆ ที่เห็นสมควรเพื่อประกอบการพิจารณา

ขั้นตอนและระยะเวลาการสมัครขอรับทุน
1.บันทึกข้อมูลสมัครทุนการศึกษา ในระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS) ของมหาวิทยาลัย ที่เมนู “ทุนการศึกษา” หัวข้อ “ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา” (ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. 62 – 14 ก.พ. 63)
2.กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนชัดเจน ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและรองคณบดีหรือคณบดีลงนาม พร้อมแนบเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์
3.ยื่นใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วน และเข้ารับการสัมภาษณ์เบื้องต้น ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานชั่วคราว ชั้น 6B อาคารจอดรถ 14 ชั้น ได้ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
4.กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา จะดำเนินการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมตามคุณสมบัติเบื้องต้น จำนวนไม่เกิน 2 คน และรวบรวมส่งให้กระทรวงฯเพื่อพิจารณาคัดเลือกในลำดับต่อไปเอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศ อว. เรื่อง รับสมัครทุนการศึกษา น้ำมันปิโตรเลียมไทย ปี 2562

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next