ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การรับสมัครโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มที่ 2 (สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > การรับสมัครโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มที่ 2 (สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)

วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2562
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

   ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เปิดรับสมัครโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มที่ 2 (สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) สำหรับนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์รับทุนจะได้รับการสนับสนุนเงินทุนค่าครองชีพ จำนวน 40,000 บาท/ปีการศึกษา ตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2562

2. มีภูมิลำเนาและสำเร็จการศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

3. ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการ หรือสาขาวิชาขาดแคลนของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่ระบุในเอกสารแนบท้ายประกาศ

4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่ 1/2562 ไม่ต่ำกว่า 2.00

5. มีความประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

    สำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วน ได้ที่ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานชั่วคราว ชั้น 6B อาคารจอดรถ 14 ชั้น ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 มกราคม 2563 เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนให้แก่กระทรวงฯพิจารณาในลำดับต่อไปเอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศ อว. เรื่อง การรับสมัครทุนชายแดนใต้ ระยะที่ 3 ปี 2562 (กลุ่มที่ 2)
  > ใบสมัครทุนชายแดนใต้ ระยะที่ 3 ปี 2562 (กลุ่มที่ 2)

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next