ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การรับสมัคร ทุนการศึกษา "จุมภฏ-พันธุ์ทิพย์" ประจำปีการศึกษา 2563
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > การรับสมัคร ทุนการศึกษา "จุมภฏ-พันธุ์ทิพย์" ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2562
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

   ด้วย มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ มีความประสงค์จะสนับสนุนทุนการศึกษาใหม่ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่มีความประพฤติดี มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 4 ทุน โดยจะได้สนับสนุนเป็นค่าเล่าเรียน ค่าหอพัก และค่าครองชีพรายเดือน จำนวน 10 เดือนๆละ 1,200 บาท เป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2562

2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ไม่ต่ำกว่า 2.20

3. เป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือมีปัญหาทางการเงินที่เกี่ยวกับการศึกษา

4. มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน และมีความประพฤติดี ไม่เคยประพฤติผิดกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย

5. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่น

6. หรือมีกิจกรรมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสถาบันการศึกษาของตน หรือมีคุณสมบัติดีเด่นด้านอื่นๆ

เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน

1. ใบสมัครทุนการศึกษา "จุมภฏ-พันธุ์ทิพย์" (กรุณากรอกข้อความด้วยลายมือตัวบรรจง)

2. รูปถ่ายนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

3. ใบรับรองแพทย์ และหนังสือรับรองของผู้ปกครอง (ตามเอกสารแนบท้ายใบสมัคร)

4. สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา พร้อมรับรองสำเนา

5. สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา พร้อมรับรองสำเนา

6. สำเนาเอกสารแสดงผลการศึกษา (มัธยมศึกษาตอนปลายและมหาวิทยาลัย)

7. รูปถ่ายที่อยู่อาศัยปัจจุบันของครอบครัวและของนักศึกษา

8. เรียงความ บรรยายครอบครัวของนักศึกษา

9. เอกสารอื่นๆ ที่เห็นสมควรเพื่อประกอบการพิจารณา

ขั้นตอนและระยะเวลาการสมัครขอรับทุน

1. บันทึกข้อมูลสมัครทุนการศึกษา ในระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS) ของมหาวิทยาลัย ที่เมนู “ทุนการศึกษา” หัวข้อ “ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา” (ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 62 – 20 ม.ค. 63)

2. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนชัดเจน ให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม พร้อมแนบเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์

3. ยื่นใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วน และเข้ารับการสัมภาษณ์เบื้องต้น ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานชั่วคราว ชั้น 6B อาคารจอดรถ 14 ชั้น ได้ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ ภายในวันที่ 20 มกราคม 2563

4. กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา จะดำเนินการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมตามคุณสมบัติเบื้องต้น จำนวนไม่เกิน 10 คน และรวบรวมส่งให้มูลนิธิฯเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาในลำดับต่อไปเอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศรับสมัครทุน จุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ปี 2563

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next