ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิจัยเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2019
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิจัยเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2019

วันที่ : 27 พฤษภาคม 2562
โดย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิจัยเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2019 (ครั้งที่ 10) 10th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference 2019
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

     ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีกำหนดการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2019 (ครั้งที่ 10) 10st  International Science, Engineering and Energy Conference 2019 ในระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร และ ณ นครเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการให้สอดรับกับนโยบายพัฒนาประเทศสู่การเจริญเติบโตเศรษฐกิจร่วมกันระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศ AEC และเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์การเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นที่รู้จัก สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งผลงานวิจัยที่นำเสนอในครั้งนี้จะได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ นอกจากนั้น การประชุมวิชาการระดับนานาชาติเป็นโอกาสให้ อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ที่มาประชุมได้ในโอกาศและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ประสบการณ์ ด้านวิชาการ ด้านการวิจัย ตลอดจนการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จึงขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้  โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดและรูปแบบการจัดทำบทคัดย่อ/บทความสบับสมบูรณ์ได้ที่ http://i-seec2019.rmuti.ac.th/

ส่งผลงานวิจัย ภายใน August 1st, 2019


เอกสารประกอบข่าว
  > กำหนดการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next