ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นไหม” (ลูกไก่) ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นไหม” (ลูกไก่) ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

วันที่ : 26 มิถุนายน 2562
โดย : สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้กำหนดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562 ณ อาคาร E ชั้น 6 ห้อง Convention Hall สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ทักษะ และประสบการณ์ด้านการวิจัยให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาเครือข่าย ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ สามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยได้ และบูรณาการเครื่อข่ายนักวิจัยจากหน่วยงานราชการ องค์กรวิจัยต่างๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 

                โดยขอเชิญผู้สนใจที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัยและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการฝึกอบรม ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.tni.ac.th/home/news/82/detail ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 กรกฏาคม 2562 สำหรับข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรของรัฐสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เปิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัด ตามระเบียบของทางราชการ สำหรับผลการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม จะแจ้งให้ท่านทราบภายในวันที่ 22 กรกฏาคม 2562 ทาง e-mail address ของผู้สมัคร และเว็ปไซค์ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

                สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง นางสาวรุจารินทร์ จิตต์แก้ว เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์วิจัยและบริการธุรกิจ เบอร์โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2760 โทรสาร 0-2763-2725 e-mail address: rujarin@tni.ac.th 


เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร
  > เอกสาร1
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next