ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศ เรื่อง รับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2563 รอบที่ 2
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ประกาศ เรื่อง รับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2563 รอบที่ 2

วันที่ : 22 กรกฎาคม 2562
โดย : การยางแห่งประเทศไทย

ด้านการผลิต การวิจัยเศรษฐกิจ การวิจัยอุตสาหกรรมด้านยางพารา ดังต่อไปนี้
1. การผลิตยางพาราอย่างมีคุณภาพ (ผลผลิตต้นน้ำ) เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
ประเด็นการวิจัย
การพัฒนาพันธุ์ยางเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการเก็บเกี่ยว
การจัดการแปลงปลูกแบบผสมผสาน
การกำหนดเขตพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกยางพารา
การลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตยางพารา
2. คุณสมบัติวัตถุดิบยางพารา (ผลผลิตกลางน้ำ) วิจัยและพัฒนากรรมวิธีแปรรูปวัตถุดิบยางพาราขั้นต้น รวมถึงการเก็บรักษาและขนส่ง ให้มีความสะดวก ไม่ซับซ้อนยุ่งยาก
ประเด็นการวิจัย
การพัฒนาศักยภาพการแปรรูปยางขั้นต้นและขั้นกลาง
การพัฒนาทางเลือกในการผลิตยางของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
สนับสนุนการวิจัยด้านการปรับปรุงโครงสร้างทางโมเลกุลของยางธรรมชาติ
3. ผลิตภัณฑ์ยางพารา (ผลผลิตปลายน้ำ) วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางพาราให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงได้ตามยุคสมัย ทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์เดิมให้สามารถแข่งขัน/ครองส่วนแบ่งการตลาดได้
ประเด็นการวิจัย
เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราเดิม
สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยเน้นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบยางพาราในปริมาณมากหรือผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ามาก
สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากสารที่ไม่ใช่ยางในน้ำยาง (non rubber constituents) รวมทั้งเมล็ดและส่วนอื่นๆ ของต้นยางพารา
4. เชิงนโยบาย วิจัยและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านการตลาด สังคม มาตรฐาน และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
 
หากสนใจสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มทางเว็ปไซต์ได้ที่  http://www.raot.co.th/ewtadmin/ewt/rubber_web/ewt_news.php?nid=7379

ส่งข้อเสนอเชิงหลักการตามแบบ ส่งมายัง สวนพ. ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 (กำหนดส่งแหล่งทุน- 31 กรกฎาคม 2562  )

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์  โทร. 02-470-9654  Email : panida.suw@mail.kmutt.ac.th

(เฉพาะโครงการที่บริหารงานผ่านหน่วยงานสวท. และสรบ.)
• โครงการวิจัย/งานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ดำเนินการในระบบ KIRIM ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การส่งข้อสนอโครงการถึงการปิดโครงการ
• โครงการวิจัย/งานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ดำเนินการในระบบเฉพาะการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโครงการ การส่งรายงานความก้าวหน้า และการปิดโครงการ 

เข้าใช้งานระบบ >> kirim.kmutt.ac.th 
(ใช้ Username / Password แบบเดียวกับอีเมลมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องใส่ @kmutt.ac.th)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-470-9648 (เจนจิรา)
อีเมล kirim@kmutt.ac.th
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี


เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next