ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับอาจารย์/ อาจารย์ที่ปรึกษา/ นักวิจัย และนักศึกษาปริญญาเอก ครั้งที่ 6/2562
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับอาจารย์/ อาจารย์ที่ปรึกษา/ นักวิจัย และนักศึกษาปริญญาเอก ครั้งที่ 6/2562

วันที่ : 27 สิงหาคม 2562
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

ด้วยสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร จะจัดอบรมเรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับอาจารย์/ อาจารย์ที่ปรึกษา/ นักวิจัย และนักศึกษาปริญญาเอก ครั้งที่ 6/2562 ในวันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ให้ทราบถึงความสำคัญของการวิจัยในมนุษย์ แนวปฏิบัติการขอประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. และมีความพร้อมในการดำเนินการวิจัยในบทบาทหน้าที่ของหัวหน้าโครงการวิจัย/อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมครบตามกำหนดจะได้รับ“ใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม” เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับการประเมินโครงการวิจัย  ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการอบรมดังกล่าว  โปรดลงทะเบียนได้ที่ http://gg.gg/evtlc หรือ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeau8cDp9b4ziiZbWZI65_obIIEO25yXf6L1765f2sYlFwzCQ/viewform

รายละเอียดกำหนดการอบรมดูได้ด้านท้ายนี้

ปิดรับรายชื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ.2562 เพื่อจัดทำรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมต่อไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณกษวรรณ เรืองทินกร โทรศัพท์ 0-2470-9623 หรือ E-mail: ethics@mail.kmutt.ac.th


เอกสารประกอบข่าว
  > poster
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next