ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการประเด็นการวิจัยสำคัญกลุ่มอุตสาหกรรม
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการประเด็นการวิจัยสำคัญกลุ่มอุตสาหกรรม

วันที่ : 31 ตุลาคม 2562
โดย : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการทุนวิจัย "การส่งเสริมอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ (S-Curve)" ประจำปี 2563
เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตบนฐานนวัตกรรมและยกระดับการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย สร้างผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ และได้กำหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม ดังนี้  

1. อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
2. อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต
3. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
4. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
5. อุตสาหกรรมดิจิทัล
6. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิคส์อัจฉริยะ
7. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
8. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
9. อุตสาหกรรมความมั่นคง และเทคโนโลยีอวกาศ
10. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative House 

 
     ผู้สนใจ (ต้องมีสัญชาติไทย) ที่ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจะต้องมีภาคเอกชน หรือหน่วยงานร่วมดำเนินการวิจัยอย่างน้อย 1 ราย โดยภาคเอกชนจะต้องร่วมลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (in cash อย่างน้อยร้อยละ 10 ของมูลค่าโครงการ)  ทั้งนี้ งานที่จะดำเนินการควรอยู่ใน Technology Readiness Level ขั้นต่ำที่ Level 3 หรือมีแผนการพัฒนาธุรกิจอย่างชัดเจน 

ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1TZMB6LOiXwecd7pEEpDjybqRt7J-cFWu
  
           ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Paper)  ตามขั้นตอนดังนี้ 
1. ดำเนินการผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)  >> https://www.nrms.go.th 
2. ดำเนินการจัดทำแบบวิจัย-01 และ RIPO-01 จัดส่งที่ สวนพ. ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ โทรศัพท์ 02-470-9654 หรือ Email: panida.suw@kmutt.ac.th  เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร
  > เอกสาร
  > RIPO-01
  > แบบวิจัย-01

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next