ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ "TRANSLATION, EDUCATION AND TECHNOLOGY"
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ "TRANSLATION, EDUCATION AND TECHNOLOGY"

วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2562
โดย : สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

 ด้วยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ร่วมมือกับคณะกรรมาธิการเอเชียแปซิฟิค ด้านการแปลและวัฒนธรรมนานาชาติ โดย Guangxi University (GX) Tsinhua University ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการประชุมวิชาการนานานชาติ ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ “TRANSLATION, EDUCATION AND TECHNOLOGY” ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ในระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการบูรณาการในเชิงนวัตกรรม ด้านภาษา การศึกษา และเทคโนโลยี เข้ากันกับวิชา ด้านเทคโนโลยี ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการ โดยมุ่งหวังให้เป็นเวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างเครือข่าย ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและที่ผู้สนใจ โดยมีการนําเสนอผลงานทางวิชาการใน รูปแบบการบรรยาย นั้น

        ในการนี้สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ นานาชาติและนําเสนอบทความวิจัย ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น โดยผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ http://www.pit.ac.th


เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next