ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอประกาศ เรื่อง รับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2564
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอประกาศ เรื่อง รับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2564

วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2562
โดย : การยางแห่งประเทศไทย

ด้วย การยางแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการเพื่อให้ทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของยางพาราและเพื่อวิจัย พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีทางด้านยางพาราเพื่อรองรับการเติบโตทางอุตสาหกรรมและการบริการแห่งอนาคต  

ผู้ประสงค์ส่งข้อเสนอเสนอโครงการต้องมีสัญชาติไทย และเป็นบุคลากรในภาครัฐหรือเอกชนที่มีสภาพเป็นนิติบุคคล และมีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทย มีหลักฐานการทำงานที่มั่นคง มีศักยภาพในการบริหารงานวิจัย มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในหัวข้อที่เสนอขอรับทุนวิจัย และต้องสามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดและมีคุณภาพตามเกณฑ์ของแหล่งทุน 

ผู้สนใจดำเนินการดังนี้ (เอกสารเพิ่มเติมตาม QR Code และเอกสารแนบท้ายการยาง 2564)
1. จัดทำข้อเสนอเชิงหลักการโครงการวิจัย (Concept Paper) ตามแบบฟอร์ม ว.1 โดยใช้ตัวอักษรไทยสารบรรณ (TH SarabunPSK) ขนาด 16 จำนวนไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ A4 พร้อมทั้งจัดพิมพ์ จำนวน 1 ฉบับ
2. ผู้สมัครส่งข้อเสนอโครงการในรูปแบบไฟล์ PDF ที่ research.followup@mail.kmutt.ac.th
3. จัดทำแบบวิจัย 01 (แบบนำส่งข้อเสนอโครงการ) และ RIPO-01 จำนวน 1 ฉบับ
4. ส่งเอกสารฉบับพิมพ์มาที่ สวนพ ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เท่านั้นเอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร
  > บันทึก

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next