ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ( FY2020 )
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ( FY2020 )

วันที่ : 17 ธันวาคม 2562
โดย : สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ด้วยสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปี 2563 (FY2020) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิจัยระดับนานาชาติและสนันสนุนให้เกิดการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนางานวิจัยของประเทศให้เข้มแข็งเพิ่มขึ้น

ผู้สนใจต้องเป็นอาจารย์ นักวิจัย ที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้
1. นักวิจัยหลัก (PI) อายุต้องไม่เกิน 67 ปี จบระดับปริญญาเอก มีการทำวิจัยอย่างต่อเนื่องและมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
2. นักวิจัยร่วม อายุต้องไม่เกิน 62 ปี จบระดับปริญญาเอก มีการทำวิจัยอย่างต่อเนื่องและมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

การสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยให้ดำเนินการดังนี้
3. หัวหน้าเครือข่ายวิจัยและนักวิจัยลงทะเบียนในระบบ NRMS ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 
4. แบบฟอร์มสรุปข้อเสนอโครงการวิจัย
5. ข้อเสนอโปรแกรมวิจัยเชิงหลักการ (Concept proposal research program) ของเครือข่าย
6. หนังสือจากนักวิจัย และ/หรือ หน่วยงานวิจัยต่างประเทศที่แจ้งตอบรับความร่วมมือการทำวิจัยภายใต้เครือข่ายพร้อมแนบประวัติ
7. เอกสารแสดงความร่วมมือระหว่างนักวิจัยไทยและต่างประเทศในช่วงเวลาที่ผ่านมา
8. จัดทำแบบวิจัย 01 (แบบนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย) จำนวน 1 ฉบับ
9. จัดทำ RIPO-01 จำนวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ในส่วนของเอกสารที่ต้องมีการลงนามจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการจัดส่งกับ สวนพ. ภายในวันที่ 27 มกราคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.nrms.go.th

(เฉพาะโครงการที่บริหารงานผ่านหน่วยงานสวท. และสรบ.)
โครงการวิจัย/งานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ดำเนินการในระบบ KIRIM ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การส่งข้อเสนอโครงการถึงการปิดโครงการ

เข้าใช้งานระบบ >> kirim.kmutt.ac.th 
(ใช้ Username / Password แบบเดียวกับอีเมลมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องใส่ @kmutt.ac.th) 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลทุนวิจัย คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์  โทร. 02-470-9654  Email : panida.suw@mail.kmutt.ac.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ KIRIM  โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.thเอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next