ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
สำนักการศึกษา ขอประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > สำนักการศึกษา ขอประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ : 18 ธันวาคม 2562
โดย : สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางการศึกษาเป็นจำนวน 5 ทุน ทุนละ 50,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการทำวิจัยทางการศึกษาและนำผลการวิจัยมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

ผู้ที่สนใจต้องเป็นอาจารย์ นักวิจัย ผู้ที่สนใจ หรือ นักศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถและมีความสนใจในการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานคร โดยหัวข้อการวิจัยต้องเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนและการยกระดับผลการทดสอบ PISA ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ผู้สนใจดำเนินการดังนี้ 
1. จัดทำใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักการศึกษากรุงเทพมหาคร โดยดาวน์โหลดได้จาก http://www.bangkok.go.th/bangkokeducation  
2. จัดทำแบบวิจัย 01 (แบบนำส่งข้อเสนอโครงการ) และ RIPO-01 จำนวน 1 ฉบับ
3. เอกสารที่ต้องมีการลงนามจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการกับ สวนพ. ภายในวันที่ 27 มกราคม 2563 

ทั้งนี้ สำนักการศึกษาแจ้งว่า ให้ผู้ประสงค์ขอรับทุนยื่นใบสมัครด้วยตัวเองภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยจัดส่งที่ กลุ่มงานแผนงานสารสนเทศ ส่วนนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานการศึกษา (ชั้น 5 อาคาร 5) 

(เฉพาะโครงการที่บริหารงานผ่านหน่วยงานสวท. และสรบ.)
โครงการวิจัย/งานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ดำเนินการในระบบ KIRIM ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การส่งข้อเสนอโครงการถึงการปิดโครงการ

เข้าใช้งานระบบ >> kirim.kmutt.ac.th 
(ใช้ Username / Password แบบเดียวกับอีเมลมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องใส่ @kmutt.ac.th) 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลทุนวิจัย คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์  โทร. 02-470-9654  Email : panida.suw@mail.kmutt.ac.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ KIRIM  โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.thเอกสารประกอบข่าว
  > โครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next