ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
จัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้เชิงปฏิบัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Maker Space) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > จัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้เชิงปฏิบัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Maker Space) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ : 19 กรกฎาคม 2562
โดย : คณะวิศวกรรมศาสตร์

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้เชิงปฏิบัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Maker Space)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 13,600,000 บาท (สิบสามล้านหกแสนบาทถ้วน)

4. ลักษณะงาน โดยสังเขป ก่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้เชิงปฏิบัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Maker Space)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่................................................................

เป็นเงิน 13,480,046.18 บาท (สิบสามล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่สิบหกบาทสิบแปดสตางค์)

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

    6.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)        จำนวน        แผ่น

    6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก)                             จำนวน        แผ่น

    6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.5 ข)                      จำนวน        แผ่น

    6.4 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)          จำนวน        แผ่น

    6.5 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4 พ)      จำนวน         แผ่น

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    7.1 ผศ. ดร.วุฒิพงศ์    เมืองน้อย
    7.2 ว่าที่ ร.ต.ณภพ     ยางสูง
    7.3 นายกิตตินันท์     วงศ์มีทรัพย์
    7.4 ดร.เชิดชัย          ประภานวรัตน์

    7.5 นายสุวรรณชัย    สัมพันธ์ภักดี

เอกสารประกอบข่าว
  > เปิดเผยราคากลาง_Maker Space

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next