ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
จ้างจัดงานการแข่งขันทดสอบรถและพิธีมอบรางวัลการประกวดรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าดัดแปลง จำนวน 1 งาน โดยวีธีเฉพาะเจาะจง
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > จ้างจัดงานการแข่งขันทดสอบรถและพิธีมอบรางวัลการประกวดรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าดัดแปลง จำนวน 1 งาน โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 10 ตุลาคม 2562
โดย : บริษัท อินเฮ้าส์ 65 จำกัด,กลุ่มวิจัย EnConLab

จ้างจัดงานการแข่งขันทดสอบรถและพิธีมอบรางวัลการประกวดรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าดัดแปลง จำนวน ๑ ชุด

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มวิจัย EnConLab คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและ

วัสดุ   

๒.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   ๓๐๐,๐๐๐  บาท (สามแสนบาทถ้วน)
 
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
    เป็นเงิน   ๒๘๐,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
 
๔.  แหล่งที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ๔.๑   บริษัท อินเฮ้าส์ 65 จำกัด               

๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
     ๕.๑ นายดำรงค์    บัวยอม     ลงชื่อ.................................................  
    
  
อนุมัติ


(นายกูสกานา  กูบาฮา)
คณบดีคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
๑๐/ตุลาคม/๒๕๖๒

(๖) ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง

?  ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
?   ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (e-GP) วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next