ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานการแข่งขันรถและพิธีมอบรางวัลการประกวดรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าดัดแปลง จำนวน 1 งาน โดยวิธีีเฉพาะเจาะจง
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานการแข่งขันรถและพิธีมอบรางวัลการประกวดรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าดัดแปลง จำนวน 1 งาน โดยวิธีีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 15 ตุลาคม 2562
โดย : กลุ่มวิจัย EnConLab คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ได้มีโครงการจ้างจัดงานการแข่งขันรถและพิธีมอบรางวัลการประกวดรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าดัดแปลง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   นั้น
          จ้างจัดงานการแข่งขันรถและพิธีมอบรางวัลการประกวดรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าดัดแปลง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินเฮ้าส์ 65 จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๐
,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง           ประกาศ ณ วันที่  ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒    

   (นายอดิศักดิ์  นาถกรณกุล)รองคณบดีฝ่ายบริหารรักษาการแทนคณบดีคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next