ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
จัดจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > จัดจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ : 15 ตุลาคม 2562
โดย : สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,880,000 บาท (ห้าล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

4. ลักษณะงาน โดยสังเขป งานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร งานระบบเครื่องเสียง (งานเดินสายและติดตั้ง) งานระบบ CCTV งานระบบ ACCESS CONTROL ขนาดหรือเนื้อที่ของอาคาร 230 ตร.ม.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่................................................................

เป็นเงิน 5,183,488.57 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยแปดสิบแปดบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์)

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

    6.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)        จำนวน  19  แผ่น

    6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก)                             จำนวน  1  แผ่น

    6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.5 ข)                      จำนวน  1 แผ่น

    6.4 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)          จำนวน  1 แผ่น

    6.5 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4 พ)      จำนวน 1  แผ่น

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

    7.1 ผศ. ดร.วุฒิพงศ์    เมืองน้อย
    7.2 นายกิตตินันท์      วงศ์มีทรัพย์
    7.3 นางสาวสุพัตรา    สวัสดิวงศ์
    7.4 นายเศรษฐวัฒน์    หาญศิริวัฒนาเอกสารประกอบข่าว
  > เปิดเผยราคากลาง_ปป.สโมฯ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next