ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
จัดซื้อชุดทดสอบอเนกประสงค์ (Universal Testing Machine) จำนวน 1 ชุด
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > จัดซื้อชุดทดสอบอเนกประสงค์ (Universal Testing Machine) จำนวน 1 ชุด

วันที่ : 22 ตุลาคม 2561
โดย : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

1.  ชื่อโครงการ  ชุดทดสอบอเนกประสงค์ (Universal Testing Machine) จำนวน 1 ชุด

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  11,000,000  บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 11,000,000 บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)

1. ชุดโครงสร้างหลักของเครื่อง (Machine Frame) จำนวน 1 ชุด เป็นจำนวนเงิน 6,795,000 บาท

2. ชุดวัดแรง  (Load cell) จำนวน 1 ชุด เป็นจำนวนเงิน 320,000 บาท

3. ชุดวัดความลึกรอยแยก (Crack opening displacement gage) จำนวน 1 ชุด เป็นจำนวนเงิน 650,000 บาท

4. ชุดวัดระยะยืดในแนวแกน (Axial) สำหรับการทดสอบแบบ Dynamic จำนวน 1 ชุด เป็นจำนวนเงิน 250,000 บาท

5. ชุดวัดระยะยืดตัวแบบวีดีโอ (Video extensometer) สำหรับการทดสอบแบบ Static จำนวน 1 ชุด เป็นจำนวนเงิน 950,000 บาท

6. ชุดจับชิ้นงานแบบไฮดรอลิค Wedge grips จำนวน 1 ชุด เป็นจำนวนเงิน 850,000 บาท

7. ชุดยึดชิ้นงานแบบ Pin grips สำหรับจับชิ้นงาน CT specimen จำนวน 1 ชุด เป็นจำนวนเงิน 850,000 บาท

8. ชุดโปรแกรมใช้งานร่วมกับเครื่องทดสอบ จำนวน 1 ชุด เป็นจำนวนเงิน 280,000 บาท

9. ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับควบคุมและประมวลผล จำนวน 1 ชุด เป็นจำนวนเงิน 55,000 บาท


4.  แหล่งที่มาของการกำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

         4.1  บริษัท เอสซีเอส อินสทรูเมนท์ จำกัด

5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

5.1 รศ.ดร.วิทูร  อุทัยแสงสุข

5.2 ผศ.ดร.สนติพีร์  เอมมณี

5.3 รศ.ดร.ภูริต  ธนะกิจเกษมเอกสารประกอบข่าว
  > ราคากลาง_ชุดทดสอบอเนกประสงค์

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next