ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล

วันที่ : 08 มกราคม 2563
โดย : https://bit.ly/2PRnNDp

         

ด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล จะครบวาระในวันที่ 2 พฤษภาคม 2563   มหาวิทยาลัยฯ จึงดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการบริหารงานบุคคล ตามข้อ 6(6) คือ ผู้แทนพนักงานประจำ 1 คน และ 6(7) คือ ผู้แทนข้าราชการ 1 คน  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554  รายละเอียดดังประกาศที่แนบเอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศเรื่องการเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล
  > ใบเสนอชื่อ/ใบสมัคร/ แบบฟอร์มกรอกประวัติ (ข้าราชการ)
  > ใบเสนอชื่/ใบสมัคร/แบบฟอร์มกรอกประวัติ (พนักงานประจำ)
  > รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next