ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอแผนงานสำคัญ (Flagship) บพท. ประจำปีงบประมาณ 2563
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอแผนงานสำคัญ (Flagship) บพท. ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ : 08 มกราคม 2563
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.)

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอแผนงานสำคัญ(Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2563 ของหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ซึ่งประกอบด้วย 2 แผนงาน คือ พื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา และ ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน     โดยขอให้คณะ/สำนัก/สถาบัน/อาจารย์/นักวิจัยของมหาวิทยาลัยที่สนใจส่งข้อเสนอแผนงานดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. อาจารย์/นักวิจัย โปรดดำเนินการดังนี้
1.1 ศึกษาวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงาน เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นในการจัดทำข้อเสนอแผนงาน และดำเนินการส่งข้อเสนอแผนงานผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) ซึ่งระบบเปิดรับข้อเสนอแผนงานตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป *** บพท. เปิดรับข้อเสนอแผนงานในลักษณะชุดโครงการเท่านั้น***
1.2 จัดทำเอกสาร RIPO-01 (การประเมินโครงการวิจัยโดยหัวหน้าโครงการ) จำนวน 1 ชุด/1 โครงการย่อย โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารงานจริยธรรมการวิจัยได้ที่ http://www.ethics.kmutt.ac.th/download/
1.3 ส่งไฟล์ข้อเสนอแผนงานในรูปแบบ PDF ให้กับผู้ประสานงานคณะ/สำนัก/สถาบัน ภายในเวลาที่ กำหนด
2. ผู้ประสานงานของคณะ/สำนัก/สถาบัน โปรดดำเนินการดังนี้ 
2.1 รวบรวมเอกสาร RIPO-01 และไฟล์ข้อเสนอแผนงานจากอาจารย์/นักวิจัย ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อเสนอแผนงาน
2.2 บันทึกข้อมูลข้อเสนอแผนงานทั้งหมดของหน่วยงานลงในแผ่นซีดี
2.3 จัดทำหนังสือนำส่งพร้อมสรุปข้อมูลข้อเสนอแผนงาน โดยผ่านการลงนามจากคณบดี/ผู้อำนวยการ จำนวน 1 ชุด 

ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นและส่งเอกสารมายัง สวนพ. ภายในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เพื่อรวบรวมข้อเสนอแผนงาน ตรวจสอบรายละเอียดของข้อเสนอแผนงาน และยืนยันการส่งข้อเสนอแผนงาน 
ในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) หากพ้นเวลาที่กำหนดจะขออนุญาตไม่รับขัอเสนอโครงการนั้น และสงวนสิทธิ์สำหรับโครงการที่ได้รับการยืนยันจากคณะ/สำนัก/สถาบัน เท่านั้น

(เฉพาะโครงการที่บริหารงานผ่านหน่วยงานสวท. และสรบ.)
โครงการวิจัย/งานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ดำเนินการในระบบ KIRIM ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การส่งข้อเสนอโครงการถึงการปิดโครงการ

เข้าใช้งานระบบ >> kirim.kmutt.ac.th 
(ใช้ Username / Password แบบเดียวกับอีเมลมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องใส่ @kmutt.ac.th) 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลทุนวิจัย คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์  โทร. 02-470-9654  Email : panida.suw@mail.kmutt.ac.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ KIRIM  โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th


เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก
  > เอกสาร
  > เอกสาร2
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next