ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2562
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2562

วันที่ : 15 มกราคม 2563
โดย : สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

เรียน นักศึกษาและบุคลากรทุกท่าน

        มหาวิทยาลัยฯ ขอประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ตามประกาศในปฏิทินการศึกษา มจธ. ประจำปีการศึกษา 2562 จากเดิม วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 เป็น วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 ซึ่งส่งผลกระทบต่อตารางสอบที่ได้ดำเนินการประกาศล่วงหน้าไปเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การจัดการตารางสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบในทุกรายวิชาที่มีการสอบในวันดังกล่าวตามประกาศแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาค2-2562

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next